Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
2 Thủ tục Đăng ký Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh: LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
3 Thủ tục Đăng ký tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
4 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh: LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
5 Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
6 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
7 Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
8 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
9 Thủ tục Giải thể tự nguyện hợp tác xã LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
10 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
11 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên) LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
12 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
13 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
14 Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính). LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
15 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
16 Thủ tục Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
17 Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã LĨNH VỰC LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ.
18 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã). LĨNH VỰC LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ.
19 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã LĨNH VỰC LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ.
20 Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. LĨNH VỰC LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ.
Hiển thị 1 - 20 of 118 kết quả.
của 6