Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tài chính
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
2 Thủ tục Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
3 Thủ tục Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
4 Thủ tục Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
5 Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
6 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
7 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
8 Thủ tục Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
9 Quản lý và sử dụng hóa đơn bán TSNN và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
10 Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước khi dự án kết thúc. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
11 Thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
12 Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
13 Thủ tục bán tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
14 Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
15 Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính others
16 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ
17 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ
Hiển thị 17 kết quả
của 1