Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Tư pháp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục trả lại tài sản Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
2 Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
3 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
4 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật
5 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
6 Thủ tục thôi làm hòa giải viên cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
7 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
8 Thủ tục bầu hòa giải viên cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
9 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
10 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
11 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
12 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
13 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
14 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
15 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
16 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Chứng thực
17 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
18 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
19 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
20 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
Hiển thị 1 - 20 of 165 kết quả.
của 9