Thông tin quy hoạch

Công bố công khai các đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Thông tin quy hoạch | 14-05-2018
Ngày 26/3/2018, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 473/TB-SXD về việc Công bố công khai các đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Thông tin quy hoạch | 11-05-2018
Ngày 07/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg về phê duyệt Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
Qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Thông tin quy hoạch | 02-03-2018
Nghị quyết số 71/NQ-HĐND tỉnh ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La đã thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2018
Thông tin quy hoạch | 02-03-2018
HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Thông tin quy hoạch | 02-03-2018
HĐND tỉnh đã thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh, tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017.
Quy định Yêu cầu về nội dung quy hoạch và Nội dung quy hoạch tỉnh
Thông tin quy hoạch | 08-02-2018
Ngày 24/11/2017, Quốc Hội đã ban hành Luật số 21/2017/QH14, quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch....
Quyết định số 2309/QĐ-UBND Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020
Văn bản chỉ đạo | 28-08-2017
Quyết định số 2309/QĐ-UBND Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020.
Công văn số 106/SXD-QHKT Về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt QHCT xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 02-08-2017
Công văn số 106/SXD-QHKT Về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt QHCT xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Về việc hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 02-08-2017
Về việc hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quyết định số 1867/QĐ-UBND Về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và cấp giấy phép quy hoạch cho các dự án công trình tập trung...
Văn bản chỉ đạo | 02-08-2017
Quyết định số 1867/QĐ-UBND Về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và cấp giấy phép quy hoạch cho các dự án công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị.

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49705256
Số người đang truy cập: 128