Thông tin đối ngoại

Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án khai thác tiềm năng vùng hồ các thủy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017
Wed, 15/03/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 24/1/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 4/8/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án khai thác tiềm năng vùng hồ các thủy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017.

Mục đích của Kế hoạch nhằm: xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2017 để từng bước thực hiện các mục tiêu, định hướng theo yêu cầu của Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 4/8/2016 của HĐND tỉnh về khai thác hiệu quả và bền vững các tiềm năng phát triển vùng hồ các thủy điện trên địa bàn tỉnh; phân công nhiệm vụ, tiến độ thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện các nội dung theo lộ trình năm 2017 theo Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh Sơn La; huy động và sử dụng các nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp khai thác tiềm năng vùng lòng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh trong năm 2017, chuẩn bị cơ bản nguồn lực thực hiện các dự án thuộc Đề án năm 2018.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 ở nhóm các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp bao gồm: tổng vốn đầu tư vùng lòng hồ các thủy điện đạt khoảng 4.400 tỷ đồng; tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 94%; 93,5% số xã có đường đến trung tâm xã được đầu tư cứng hóa; 83% hộ gia đình được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 94% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 40% lao động qua đào tạo; thu nhập bình quân đạt 1.000.000 đồng/người/tháng; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng theo tiêu chí đa chiều còn 34%; xã nông thôn mới phấn đấu toàn vùng có 02 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 51%.

Nhóm các chỉ tiêu khai thác phấn đấu trong năm 2017: số lồng nuôi thủy sản trên vùng lòng hồ đạt 1.960 lồng, tổng giá trị sản phẩm thủy sản ước đạt khoảng 216 tỷ đồng/năm; dự kiến 38 hợp tác xã, doanh nghiệp thủy sản hoạt động; du lịch vùng hồ sông Đà đón khoảng 100.500 lượt khách/năm, doanh thu từ du lịch đạt 185 tỷ đồng/năm; 78,26% xã vùng hồ có chợ.

Những nhiệm vụ cụ thể được đặt ra: các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Công thương, Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát, bổ sung, lập mới các quy hoạch được giao theo Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh Sơn La; các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện vùng Đề án căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch được duyệt khẩn trương tiến hành các hoạt động thu hút đầu tư và triển khai đồng bộ các dự án trọng điểm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 4/8/2016 trong năm 2017.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41485405
Số người đang truy cập: 48