Thông tin đối ngoại

Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
Wed, 16/11/2016 10:00 | GMT +7
Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2508/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nhiệm vụ, trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước bao gồm các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố có liên quan đến các dự án đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Mục tiêu phối hợp: Đáp ứng nhu cầu giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý các dự án đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La, đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân, cơ quan chủ trì phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo việc phối hợp nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ về chuyên môn không gây cản trở trong thực hiện nhiệm vụ được giao giữa các cơ quan quản lý Nhà nước.

Quy định nguyên tắc và phương thức phối hợp như sau: cung cấp thông tin, thực hiện báo cáo, cho ý kiến theo chuyên ngành quản lý và chịu trách nhiệm theo chức năng quản lý của cơ quan tham gia phối hợp, nội dung thông tin phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời. Tùy theo tính chất, nội dung của công việc cơ quan chủ trì có thể sử dụng một trong các phương thức phối hợp như sau: lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức họp tư vấn, tổ chức đoàn đi khảo sát thực tế và đảm bảo nguyên tắc không xem xét lại các nội dung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thẩm định, phê duyệt trước đó.

Cơ quan chủ trì tổ chức họp tư vấn để xem xét cho ý kiến đối với các dự án sau: Dự án có quy mô lớn hơn 300 tỷ đồng Việt Nam thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn); Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước; Dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư ở địa bàn xã biên giới, an toàn khu, khu vực liền kề với khu vực có quy định riêng của nhà nước về quốc phòng an ninh; Dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư từ 50 hộ trở lên hoặc di chuyển cả 01 bản, hoặc di chuyển tái định cư vào đô thị.

Trong quy định nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan liên quan.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41485414
Số người đang truy cập: 44