Thông tin đối ngoại

Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 – 2020
Thu, 25/08/2016 14:00 | GMT +7
Ngày 17/9/2014, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND về ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 – 2020.

Nghị quyết này áp dụng đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập, đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, đầu tư dự án phát triển các sản phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015 – 2020 sẽ được hỗ trợ đầu tư ở các danh mục như: Lĩnh vực trồng trọt trồng cây dược liệu, trồng rau an toàn được cơ quan có thẩm quyền kiểm định… Lĩnh vực Chăn nuôi gồm chăn nuôi trâu, bò thịt giống bản địa, chăn nuôi bò cao sản giống nhập ngoại… về thủy sản nuôi cá lồng theo chương trình của tỉnh trên các lòng hồ thủy điện thuộc địa bàn tỉnh Sơn La….

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng các điều kiện quy định tại mục 3.1 của Nghị quyết được hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án gồm: hỗ trợ 100% chi phí cho công tác lập dự án (theo quy định hiện hành của nhà nước về định mức, chi phí lập dự án); hỗ trợ 100% chi phí giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định; hỗ trợ 100% chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường (theo quy định hiện hành của nhà nước về định mức, chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường). Hỗ trợ một lần 5 triệu đồng cho 01 lồng nuôi cá trên vùng lòng hồ thủy điện thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

Ngoài nội dung hỗ trợ đầu tư đã nêu tại Nghị quyết này, HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến những nội dung hỗ trợ đầu tư do UBND tỉnh trình phù hợp điều kiện thực tiễn tại địa phương để khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

File đính kèm : Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39855308
Số người đang truy cập: 33