Thông báo kết luận của thường trực UBND tỉnh

Thông báo số 269/TB-VPUB Thông báo kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Thông báo kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp giải quyết vướng mắc công trình thuỷ lợi thuỷ điện Keo Bắc, và Trung tâm giống thuỷ sản Tông Cọ
Văn bản chỉ đạo | 10-05-2018
Thông báo kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp giải quyết vướng mắc công trình thuỷ lợi thuỷ điện Keo Bắc, và Trung tâm giống thuỷ sản Tông Cọ
Thông báo số 142/TB-VPUB Thông báo Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đẩy nhanh tiến độ...
Thông báo kết luật của thường trực UBND tỉnh | 04-05-2018
Thông báo số 142/TB-VPUB Thông báo Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đẩy nhanh tiến độ ...
Thông báo số 139/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lĩnh vực Công Thương tỉnh tại Hội nghị...
Văn bản chỉ đạo | 03-05-2018
Thông báo số 139/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lĩnh vực Công Thương tỉnh tại Hội nghị...
Thông báo số 07/TB-BTP-UBND về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ...
Thông báo kết luật của thường trực UBND tỉnh | 05-04-2018
Thông báo số 07/TB-BTP-UBND về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn...
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại chương trình gặp mặt doanh nghiệp
Thông báo kết luật của thường trực UBND tỉnh | 22-03-2018
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại chương trình gặp mặt doanh nghiệp.
Thông báo Kết luận của đồng chí Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tổ trưởng tổ công tác thành lập theo quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại huyện Mộc Châu
Thông báo kết luật của thường trực UBND tỉnh | 22-03-2018
Thông báo Kết luận của đồng chí Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tổ trưởng tổ công tác thành lập theo quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại huyện Mộc Châu.
Thông báo Kết luận của đồng chí Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tổ trưởng tổ công tác thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại huyện Vân Hồ
Thông báo kết luật của thường trực UBND tỉnh | 22-03-2018
Thông báo Kết luận của đồng chí Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tổ trưởng tổ công tác thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại huyện Vân Hồ.

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49704704
Số người đang truy cập: 130