SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2017 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2017 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2017 BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2017 BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2017 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2017 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2017 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2017 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2017 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2016
Số liệu thống kê | 11-01-2017
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2016
Số liệu thống kê | 11-01-2017
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2016
Số liệu thống kê | 25-11-2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng quý I năm 2016
Số liệu thống kê | 24-05-2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng quý I năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 năm 2016
Số liệu thống kê | 24-05-2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 năm 2016.
Tổng hợp kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016
Số liệu thống kê | 27-10-2016
Tổng hợp kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2016
Số liệu thống kê | 03-10-2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2016
Số liệu thống kê | 09-08-2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2016
Tổng hợp kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016
Số liệu thống kê | 02-08-2016
Tổng hợp kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2016
Số liệu thống kê | 06-07-2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2015 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2016 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2016 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội năm 2015
Số liệu thống kê | 04-01-2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2015
Số liệu thống kê | 07-12-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2015
Số liệu thống kê | 07-12-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 năm 2015
Số liệu thống kê | 16-06-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2015
Số liệu thống kê | 07-10-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 08 năm 2015
Số liệu thống kê | 15-09-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 08 năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 năm 2015
Số liệu thống kê | 31-08-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2015
Số liệu thống kê | 22-07-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 năm 2015
Số liệu thống kê | 15-05-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 năm 2015
Số liệu thống kê | 14-04-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2015 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2015 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2014 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2014 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2014 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2014
Số liệu thống kê | 03-12-2014
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2014
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2014
Số liệu thống kê | 03-12-2014
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2014
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2014 tăng 19% so với tháng trước
Số liệu thống kê | 03-12-2014
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2014 tăng 19% so với tháng trước
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2014
Số liệu thống kê | 03-12-2014
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2014
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2014
Số liệu thống kê | 11-07-2014
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2014
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014
Số liệu thống kê | 19-06-2014
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2014
Số liệu thống kê | 14-05-2014
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2014
Hiển thị 1 - 50 of 78 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 2

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39170257
Số người đang truy cập: 50