PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Sốp Cộp tổ chức hội nghị triển khai công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ và quán triệt các văn bản hướng dẫn ...
Phòng chống tham nhũng | 05-12-2014
Vừa qua, Huyện ủy Sốp Cộp tổ chức hội nghị quán triệt, triển hai công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ theo Hướng dẫn số 26 của Ban tổ chức tỉnh ủy và quán triệt các văn bản hướng dẫn đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014...
Tỉnh Sơn La chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg về phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 05-12-2014
Phòng chống tham nhũng là lĩnh vực công tác khó, phức tạp, cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Thời gian qua UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo đến các đơn vị để thực hiện tốt Chỉ thị 10/CT-TTg về việc đưa...
Huyện Bắc Yên sơ kết hai năm thực hiện Kết luận hội nghị Ban chấp hành Trung ương khoá XI
Phòng chống tham nhũng | 05-12-2014
Sau hơn hai năm thực hiện kết luận hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Huyện Bắc Yên luôn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến tất...
Tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 04-12-2014
Ở nước ta hiện nay, tình trạng tham nhũng, lãng phí diễn ra khá phức tạp, đang là một thách thức lớn cản trở công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Nhận thức rõ tác hại của tham nhũng đối với sự phát triển của đất nước, Đảng ta luôn xác định...
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Phòng chống tham nhũng | 04-12-2014
Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước là nhân tố quyết định thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thật sự coi công tác phòng, chống...
Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở địa phương, cơ quan, đơn vị
Phòng chống tham nhũng | 04-12-2014
Tham nhũng có thể gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, để đẩy lùi tệ nạn này chúng ta cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp uỷ, tổ chức...
Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy
Phòng chống tham nhũng | 01-12-2014
Trường Cao đẳng Sơn La đã phổ biến nội dung Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014 cho 57 cán bộ giảng dạy của nhà...
Huyện Bắc Yên làm tốt công tác phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 01-12-2014
Theo Báo cáo của Thanh tra huyện, tính đến nay huyện Bắc Yên chưa có trường hợp tham nhũng nào xảy ra trên địa bàn huyện. Đạt được kết quả trên là do huyện đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp...
Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Cục Thống kê Sơn La thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 01-12-2014
Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí. Ngay từ đầu năm 2014, Cục Thống kê quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật...
Hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Sơn La
Phòng chống tham nhũng | 01-12-2014
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ cương, kỷ luật, liêm chính, ngày 07/4/2014, Uỷ ban nhân dân thành phố Sơn La đã ban hành...
Hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn tỉnh
Phòng chống tham nhũng | 01-12-2014
Tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN), các Nghị quyết của Trung ương Đảng, các Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác đấu tranh PCTN. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban...
Huyện Sông Mã làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
Phòng chống tham nhũng | 01-12-2014
Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện Sông Mã và các ngành, các xã được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng các quy định
Huyện Vân Hồ đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 01-12-2014
Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay đồng lòng của nhân dân trong huyện công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí trong thời gian qua tại huyện Vân Hồ đã đạt được những...
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng huyện Sông Mã năm 2014
Phòng chống tham nhũng | 01-12-2014
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính  quyền, sự nỗ lực phấn đấu của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, nhất là các ngành trong khối nội chính và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác phòng,...
Mộc Châu tăng cường phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 01-12-2014
Với sự quyết tâm, nỗ lực của các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện Mộc Châu đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được...
Ngành Tư pháp phát huy vai trò đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 01-12-2014
Trong năm 2014, ngành Tư pháp tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 của tỉnh sát với yêu thực tiễn, phù hợp với các đối tượng, địa bàn và giao nhiệm vụ cho các ngành thành viên...
Thành phố Sơn La đẩy mạnh chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 01-12-2014
Thực hiện kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Uỷ ban nhân dân thành phố Sơn La đẩy mạnh chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng lãng...
Triển khai hơn 720 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành
Phòng chống tham nhũng | 01-12-2014
Nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, thời gian qua tỉnh Sơn La đã triển khai các công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm khi phát hiện tạo lòng tin trong nhân dân.
Phát huy vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 25-11-2014
Nhận thức rõ vai trò và sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một yếu tố thiết yếu trong công tác phòng, chống tham nhũng, các cấp ủy Đảng, Chính quyền tỉnh Sơn La luôn tuyên truyền, khuyến khích nhân dân phát huy tốt vai...
Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận hội nghị Ban chấp hành Trung ương khoá XI
Phòng chống tham nhũng | 25-11-2014
Trong quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nói chung, công tác phòng chống tham nhũng nói riêng, Đảng bộ Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ,...
Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 25-11-2014
Sau 2 năm thực hiện kết luận hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn chỉ đạo, tiến hành công tác phòng, chống tham nhũng của Ngành, cụ thể như: ban hành Quyết...
Đảng bộ Thuận Châu đẩy mạnh chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 16-11-2014
Thực hiện kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ươngĐảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảng bộ Thuận Châu đẩy mạnh chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, góp phần...
Sở Thông tin và truyền thông đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 31-10-2014
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ cương, kỷ luật, liêm chính, ngày 31/12/2013, Sở Thông tin và truyền thông đã ban hành Kế...
Thực hiện tiết kiệm từ những việc nhỏ
Phòng chống tham nhũng | 25-09-2014
Thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010, Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011...
Hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2014
Phòng chống tham nhũng | 15-09-2014
Ngày 9/9, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức “Hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2014”. Đồng chí Lường Thị Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 10-09-2014
Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La
Phòng chống tham nhũng | 11-07-2014
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014. UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 1937/UBND-VX ngày...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
Phòng chống tham nhũng | 04-07-2014
Để phát huy tác dụng tích cực của việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 03/01/2014 Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 33/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm...
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ban hành kế hoạch tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị số 33/CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị
Phòng chống tham nhũng | 04-07-2014
Thực hiện Chỉ thị số 33/CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 28/3/2014 về việc tổ chức...
Kết quả thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013
Phòng chống tham nhũng | 01-07-2014
Thực hiện văn bản số 330/TTCP-C.IV ngày 28/2/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị và chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh Sơn La đã...
Tọa đàm về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài
Phòng chống tham nhũng | 05-11-2013
Ngày 01/11/2013, tại thành phố Sơn La, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức tọa đàm về "Quy trình thông báo không thụ lý đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự đã được giải quyết hết thẩm...
Sơn La: Sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị
Phòng chống tham nhũng | 07-10-2013
Ngày 04/10/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới. Đồng...
Sơn La tăng cường tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2013-2016
Phòng chống tham nhũng | 18-07-2013
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X)...
Tăng cường đôn đốc xử lý án tham nhũng trọng điểm
Phòng chống tham nhũng | 18-07-2013
Theo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm 2013, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được các cấp, ngành triển khai rộng rãi, đồng bộ, trong đó có một số biện pháp đã đạt được kết quả tích cực. Việc phối hợp giữa các...
Gắn công tác thanh tra với phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 18-07-2013
Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và tổng kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 1130, ngày 16/7.
Sơn La tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Để triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016". Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các...
Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Qua 9 tháng năm 2012, ngành Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khởi tố, điều tra 7 vụ án tham nhũng với 14 bị can, số tiền sai phạm 2,24 tỷ đồng, tạm giữ 1,1 tỷ đồng. Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã tiến hành thụ lý 6 vụ án, 13 bị can. Ngành...
234 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống, tham nhũng trong 9 tháng năm 2012
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Đó là kết quả theo Báo cáo của Ban chỉ đạo Sơn La về phòng, chống tham nhũng trong công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng của ngành thanh tra tỉnh Sơn La. Trong đó đã kết luận 201 cuộc, 33 cuộc đang triển khai thực hiện.
Ngành Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố 6 vụ án tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2012
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh Sơn La về phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2012 ngành Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khởi tố 6 vụ án tham nhũng với 13 bị can.
6 tháng đầu năm 2012 Thanh tra tỉnh Sơn La đã thực hiện 159 cuộc thanh kiểm tra
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Theo kết quả chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2012 của Ban chỉ đạo tỉnh Sơn La về phòng chống tham nhũng (BCĐVPCTN) trong 6 tháng đầu năm 2012 thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện 159 cuộc thanh tra,...
Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng : Đã phát hiện 1253 tổ chức, cá nhân sai phạm về kinh tế năm 2011
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Năm 2011 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã triển khai việc thanh tra hành chính và thanh, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện sai phạm và thực hiện công tác xử lý sau thanh tra.
Công An tỉnh Sơn La đã khởi 5 vụ tham nhũng với số tiền thiệt hại trên 2 tỷ đồng trong năm 2011
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Trong năm 2011, Ban Chỉ đạo Sơn La về phòng chống tham nhũng (PCTN) và các cơ quan chức năng chuyên trách đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN, từng bước phát huy hiệu quả trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành thực...
Năm 2011 các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 362 đơn thư khiếu nại tố cáo
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Đó là kết quả của công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC) trong năm 2011 được Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng cho biết trong báo cáo kết quả chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011.
Những nội dung cơ bản của Công ước liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Những nội dung cơ bản của Công ước liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng
Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v Ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng NSNN và của cán bộ, công chức, viên chức
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v Ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng NSNN và của cán bộ, công chức, viên chức
Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước
Thanh tra tỉnh đã tiến hành 289 cuộc thanh, kiểm tra về Công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2011.
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Năm 2011, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức, thực hiện.
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ
Nghị quyết số 21/2009/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Nghị quyết số 21/2009/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Hiển thị 151 - 200 of 203 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 5

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40503435
Số người đang truy cập: 69