PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Sơn La quan tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 22-02-2016
Thời gian qua công tác xây dựng thể chế về phòng, chống tham nhũng được tỉnh Sơn La tiếp tục được quan tâm thực hiện; các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật...
Kết quả thực hiện Chỉ thị về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo ở Sơn La Huyện Vân Hồ đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 03-02-2016
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự giám sát của HĐND huyện. UBND huyện Vân Hồ đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Kết quả thanh tra kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tỉnh Sơn La
Tin chính trị | 27-01-2016
10 năm qua, các cấp, các ngành tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng để tổ chức thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng trên địa...
Hơn 200 cuộc khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong 10 năm qua
Tin chính trị | 27-01-2016
10 năm qua Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã tăng cường giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
Sơn La đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần phòng ngừa tham nhũng
Tin chính trị | 27-01-2016
Việc đẩy mạnh cải cách hành chính triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung, với mục tiêu cắt giảm thủ tục và thời gian giải quyết đã góp phần tích cực trong việc phòng ngừa tham nhũng.
Kết quả công tác xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng 10 năm qua
Tin chính trị | 20-01-2016
Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được tỉnh Sơn La triển khai nghiêm túc.
Sơn La quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ chương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 19-01-2016
Qua 10 năm thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các...
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng
Tin chính trị | 18-01-2016
Thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La đã thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN)...
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị
Tin chính trị | 13-01-2016
Ngày 11/01/2015, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ...
Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La: Triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị nghị quyết của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tin chính trị | 13-01-2016
Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31/5/2013, theo Quyết định số 556-QĐ/TU của Tỉnh ủy Sơn La. Ban được thành lập trên cơ sở chuyển giao tổ chức, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham...
Ban Nội Chính Tỉnh ủy: Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016
Tin chính trị | 11-01-2016
Ngày 07/01/2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;...
Gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng
Tin chính trị | 11-01-2016
Ngày 07/01/2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng (05/01/1966 – 05/01/2016). Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh,...
Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) của Đảng về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí"
Phòng chống tham nhũng | 06-11-2015
Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) của Đảng về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí"
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Phòng chống tham nhũng | 04-12-2014
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là công việc khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ...
Mộc Châu thực hành tiết kiệm tại các bữa tiệc, mời cơm tiếp khách
Phòng chống tham nhũng | 10-10-2014
Ngày 8/4/2014, UBND huyện Mộc Châu đã ban hành công văn số 400/UBND-VHTT yêu cầu các đơn vị thực hiện nét đẹp văn hóa và thực hành tiết kiệm tại các bữa tiệc, mời cơm tiếp khách.
Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 14-11-2014
Ngày 10/11, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng chí Hoàng...
Sơn La phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh Sơn La
Phòng chống tham nhũng | 01-07-2014
Ngày 16/5/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1176/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn...
Sơn La đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 25-09-2014
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ cương, kỷ luật, liêm chính, ngày 11/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ký ban hành...
Mộc Châu thực hành tiết kiệm tại các bữa tiệc, mời cơm tiếp khách
Phòng chống tham nhũng | 10-10-2014
Ngày 8/4/2014, UBND huyện Mộc Châu đã ban hành công văn số 400/UBND-VHTT yêu cầu các đơn vị thực hiện nét đẹp văn hóa và thực hành tiết kiệm tại các bữa tiệc, mời cơm tiếp khách.
Thông tư Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 25-11-2014
Thanh tra Chính đã phủ ban hành Thông tư 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014, quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
Trưng bày ấn phẩm liên quan đến phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 25-11-2014
Đó là một trong ba hoạt động chính được Thanh tra Chính phủ tổ chức trong Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng năm nay (9/12).
Nhiều hoạt động được tổ chức nhân Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 25-11-2014
Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng năm nay sẽ được tổ chức đúng vào ngày 9-12 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.
Thông tư Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 25-11-2014
Thanh tra Chính đã phủ ban hành Thông tư 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014, quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Phòng chống tham nhũng | 25-11-2014
Ngày 17/11/2014 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La đã ban hành kế hoạch số 116-KH/TU về tiếp tục thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (Khoá...
Quy định về Thu hồi tài sản tham nhũng tại Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 30-12-2015
Chế định thu hồi tài sản tham nhũng được quy định tại Chương V của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Các điều khoản này quy định về vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng và hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng.
Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 30-12-2015
Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 31/10/2003. Công ước là một điều ước quốc tế đa phương do các quốc gia và tổ chức quốc tế thỏa thuận xây dựng với mục tiêu là hình thành một khuôn khổ...
Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 30-12-2015
Nhằm xác định nội dung, lộ trình nội luật hóa các quy định của Công ước, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Công ước phù hợp...
Một số biện pháp tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Phòng chống tham nhũng | 04-12-2015
Mặc dù không đề cập trực tiếp trong bất kỳ điều khoản nào, nhưng qua các quy định khác nhau của Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11ban hành ngày 29/11/2015 và Luật số 27/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham...
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền
Phòng chống tham nhũng | 30-11-2015
Ngày 4/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Phòng chống tham nhũng | 26-11-2015
Nhằm tạo ra một chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng tổng thể, dài hạn, ngày 12/5/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về việc ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 24-11-2015
Ngày 13/3/2008 Liên bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống...
Thông tư số 31/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
Phòng chống tham nhũng | 21-11-2015
Ngày 11/11/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 31/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
Phòng chống tham nhũng | 21-11-2015
Ngày 31/12/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Luật phòng, chống rửa tiền
Phòng chống tham nhũng | 20-11-2015
Ngày 18/6/2012, Quốc hội đã ban hành Luật số 07/2012/QH13 về phòng, chống rửa tiền.
Bãi bỏ toàn bộ Thông tư 148/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng
Phòng chống tham nhũng | 20-11-2015
Ngày 07/7/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1336/QĐ-BTC về việc bãi bỏ toàn bộ Thông tư 148/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có...
Quy định phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra
Phòng chống tham nhũng | 09-10-2015
Ngày 10/01/2011 Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông tư số 05/2011/TT-TTCP về việc quy định phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra.
Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 09-10-2015
Ngày 26/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 30/CT-TTg về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 18-09-2015
Ngày 7/12/2015, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Phòng chống tham nhũng | 18-09-2015
Ngày 13/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 470/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Luật số 27/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 20-08-2015
Ngày 23/11/2012, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, đã thông qua Luật số 27/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.Bổ sung thêm chín điều mới; sửa đổi, bổ sung 15 điều...
Quy định việc công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội
Phòng chống tham nhũng | 20-08-2015
Ngày 2/6/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2011/QĐ-TTg về việc quy định việc công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội.
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 26-06-2015
Ngày 26/11/2013 Quốc hội đã ban hành Luật số 44/2013/QH13 về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Luật bao gồm 5 chương 80 điều quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong: quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà...
Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 26-06-2015
Ngày 14/10/2011, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 4061/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ...
Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 23-06-2015
Ngày 13/7/2012 Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 02/2012/TT-TTCP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 23-06-2015
Ngày 01/02/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 163-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính Phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Phòng chống tham nhũng | 28-12-2015
Ngày 8/8/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số68/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính Phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 28-12-2015
Ngày 14/2/2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2008/NĐ-CP về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.
Quy định về việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Phòng chống tham nhũng | 28-12-2015
Nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định rõ ràng từ Điều 13 đến Điều 33, Mục 1 và các mục từ 2 đến 5, Chương II về Phòng ngừa tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng.
Sơn La tập huấn công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2015
Phòng chống tham nhũng | 30-11-2015
Ngày 25/11/2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2015 cho các đồng chí là cấp ủy, cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp giúp cấp ủy về lĩnh vực phòng chống tham nhũng của...
Hiển thị 51 - 100 of 204 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 5

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49549921
Số người đang truy cập: 23