Tin chính trị

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2016
Tue, 24/05/2016 09:00 | GMT +7
Ngày18/5/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 358/STTTT-BCXB ngày 18/05/2016, yêu cầu các cơ quan báo chí và truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về pháp luật phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2016.

Việc tuyên truyền nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đưa phòng, chống tham nhũng, lãng phí thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí…

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung tiếp tục tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phê phán, lên án các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40528663
Số người đang truy cập: 58