Tin chính trị

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh"
Mon, 19/09/2016 21:00 | GMT +7
Ngày 06/6/2016, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1426/QĐ-TTCP phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh" để thí điểm đánh giá Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2016.

Đối tượng đánh giá là công tác PCTN thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh. Mục đích việc ban hành Bộ chỉ số nhằm đánh giá đúng và khuyến khích những nỗ lực của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) trong công tác PCTN, xây dựng văn hóa chống tham nhũng; thúc đẩy hoạt động đánh giá công tác PCTN và nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo công tác PCTN; tăng cường phối hợp công tác giữa Thanh tra Chính phủ và UBND cấp tỉnh về công tác PCTN trên cơ sở phối hợp đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những thực tiễn tốt, hỗ trợ các hoạt động trong công tác PCTN; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN.

Phạm vi bao gồm việc đánh giá công tác PCTN năm 2015 của UBND cấp tỉnh về các mặt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, các quy định pháp luật về PCTN. Các hoạt động này bao gồm: hoạt động quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh về công tác PCTN tại địa phương; hoạt động và kết quả thực hiện các quy định về công tác PCTN của UBND tỉnh và các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Thời điểm lấy số liệu từ 01/08/2015 đến 30/07/2016. Phương pháp đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh được xây dựng trên một số nguyên tắc sau:

Nguyên tắc đánh giá, Nguyên tắc cốt lõi là đánh giá dựa trên bằng chứng nhằm đảm bảo sự khách quan, toàn diện trong đánh giá (có nghĩa là yêu cầu mọi đánh giá phải có bằng chứng cụ thể). Phù hợp với tình hình thực hiện công tác PCTN hiện nay ở Việt Nam. Đánh giá trong sự tương tác giữa Thanh tra Chính phủ và UBND cấp tỉnh, trên cơ sở tự đánh giá của UBND cấp tỉnh.

Tổ chức đánh giá, đối với Thanh tra Chính phủ xây dựng Kế hoạch đánh giá công tác PCTN; xây dựng Bộ chỉ số đánh giá (gồm bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, bằng chứng được xem xét); tập huấn và hỗ trợ UBND cấp tỉnh thu thập bằng chứng và đánh giá; tiến hành xem xét, đánh giá lại đánh giá của UBND cấp tỉnh; xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh toàn quốc; trình Hội đồng đánh giá xem xét báo cáo đánh giá; tổ chức công bố báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh toàn quốc. Đối với UBND cấp tỉnh trên cơ sở các nội dung yêu cầu báo cáo của Thanh tra Chính phủ, tiến hành thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu làm bằng chứng lập hồ sơ đánh giá; tiến hành đánh giá bằng cách chấm điểm và trình bày theo mẫu; nộp kết quả đánh giá, hồ sơ đánh giá về Thanh tra Chính phủ; giải trình hoặc cung cấp bằng chứng về những yêu cầu làm rõ của Thanh tra Chính phủ.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47810785
Số người đang truy cập: 287