Phòng chống tham nhũng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tue, 25/07/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Với mục đích nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng", Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên các cấp; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với phương châm kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Theo đó, nội dung trọng tâm là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng chế độ định mức, tiêu chuẩn để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; tập trung phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; tiếp tục nâng cao năng lực cơ quan tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố của tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) theo quy định./.

File đính kèm : Kế hoạch số 96/KH-UBND

Tú Quyên


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47811978
Số người đang truy cập: 47