Phòng chống tham nhũng

Tăng cường công tác thi hành án dân sự
Wed, 12/04/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 1/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 597/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, triển khai tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và nhân dân trong tỉnh về Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình đặc điểm cụ thể của ngành và địa phương;

Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, hành chính và công tác phối hợp giữa các ngành trong công tác thi hành án dân sự, xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị trình UBND tỉnh xem xét ban hành; tăng cường công tác tổ chức thi hành án dân sự, hành chính theo thẩm quyền giải quyết tốt các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, các vụ án về tham nhũng và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, chốn tránh, cố ý không chấp hành án;

Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đặc biệt là pháp luật về thi hành án dân sự cho các cơ quan nhà nước và công dân trên địa bàn tỉnh;

Sở Tài chính, Sở Tư pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành án dân sự, kịp thời xử lý các tài sản tịch thu xung công theo quy định của pháp luật; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc quyết định hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn;

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đặc biệt là các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án; chỉ đạo văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn kịp thời cung cấp thông tin, thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất liên quan đến việc thi hành án dân sự; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;

UBND, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với Cục thi hành án dân sự tỉnh kịp thời báo cáo UBND , Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, để theo dõi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phối hợp...

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49548080
Số người đang truy cập: 218