Tin chính trị

Sơn La quan tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tham nhũng
Mon, 22/02/2016 09:00 | GMT +7
Thời gian qua công tác xây dựng thể chế về phòng, chống tham nhũng được tỉnh Sơn La tiếp tục được quan tâm thực hiện; các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, từng bước tạo hành lang pháp lý để tổ chức, thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ… có chuyển biến tích cực.

Hàng năm Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Chỉ thị chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng gồm các nội dung: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 15/4/2011 của Bộ Chính trị; thực hành tiết kiệm chống lãng phĩ và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra… kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện…

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp trên trong thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đã ban hành 1.093 văn bản cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật, chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống tham nhũng để tổ chức, triển khai công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị, địa phương.

Thanh tra tỉnh Sơn La làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên về phòng, chống tham nhũng đã góp phần thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả bước đầu trong: thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy định về không sử dụng tiền, tài sản công vào các hoạt động trong dịp tết Nguyên đán…

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40547094
Số người đang truy cập: 103