Tin chính trị

Sơn La đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần phòng ngừa tham nhũng
Wed, 27/01/2016 10:00 | GMT +7
Việc đẩy mạnh cải cách hành chính triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung, với mục tiêu cắt giảm thủ tục và thời gian giải quyết đã góp phần tích cực trong việc phòng ngừa tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010; Nghị quyết số 27-NQ/TU 07/01/2008 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính… Trong thời gian kỳ báo cáo, UBND tỉnh ban hành 05 chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, 59 quyết định và 10 kế hoạch để triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về việc kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Đến thời điểm hiện nay Bộ thủ tục hành chính được công bố áp dụng chung cho cấp huyện, xã và các sở, ngành thuộc tỉnh gồm có 946 thủ tục hành chính. Việc công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng cho các sở, ngành và UBND cấp huyện, xã thuộc tỉnh đã góp phần làm tăng tính ổn định, linh hoạt của nền hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch, giảm thiểu phiền hà và tiết kiệm đáng kể chi phí cho ngân sách Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều chấp hành nghiêm túc Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện một cửa và một cửa liên thông tại các cơ quan nhà nước ở địa phương. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 18/19 cơ quan hành chính cấp tỉnh; 12/12 UBND các huyện, thành phố; 204/204 UBND xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đạt tỷ lệ 99,56%; nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, thuận tiện, rõ rang đúng pháp luật được cá nhân và tổ chức đồng tình ủng hộ.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41452467
Số người đang truy cập: 28