Phòng chống tham nhũng

Sơn La ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017
Wed, 28/12/2016 16:00 | GMT +7
Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017.

Nhằm thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng , các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương chỉ đạo của Tỉnh ủy từng bước phòng ngừa và đẩy lùi tham nhũng. Chỉ thị số 50 -CT/TW ngày 7/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 4/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc quán triệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch yêu cầu việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải được gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 33- CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản"; và gắn với việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm chấn chỉnh việc thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng phát hiện các hành vi tham nhũng kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện thường xuyên công tác tự kiểm tra, góp phần ngăn chặn các hành vi tham nhũng và hạn chế hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong kế hoạch nêu cụ thể nhiệm vụ cần thực hiện và phân công tổ chức thực hiện cụ thể cho các đơn vị, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó giao Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, và thực hiện công tác phòng chống, tham nhũng gắn với việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi không thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm để xảy ra tiêu cực tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý hoặc phụ trách.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41451032
Số người đang truy cập: 65