Phòng chống tham nhũng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
Mon, 24/04/2017 15:00 | GMT +7
Ngày 13/4/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 684/KH - SVHTT&DL, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La năm 2017.

Theo đó, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch yêu cầu đẩy mạnh việc THTK, CLP năm 2017 để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội đã xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của ngành. THTK, CLP là trách nhiệm của các cấp, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực để tạo chuyển biến tích cực trong THTK, CLP. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện THTK, CLP tại đơn vị mình; làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng. THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở, các đơn vị trực thuộc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. THTK, CLP tại các cơ quan, đơn vị phải tiến hành đồng bộ với công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Sở, các cơ quan, đơn vị. THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi. Sở và các đơn vị thuộc Sở, nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Nội dung của kế hoạch yêu cầu: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; THTK, CLP trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước; THTK, CLP trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu; Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động; Thực hiện triệt để tiết kiệm trong quản lý, sử dụng điện năng.

Kế hoạch yêu cầu xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và việc thực hiện Chương trình, kế hoạch THTK, CLP trong phạm vi quản lý. Đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở THTK, CLP

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47811919
Số người đang truy cập: 123