Phòng chống tham nhũng

Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức
Sat, 17/12/2016 23:00 | GMT +7
Ngày 10/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định quy định quà tặng bao gồm: tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc và các giấy tờ có giá; hiện vật, hàng hóa, tài sản; dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục – đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài nước và các loại dịch vụ khác; quyền được mua tài sản, nhà, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng thiết bị; các ưu đãi ngoài qui định của nhà nước; việc sử dụng tài sản, nhà, đất đai, thiết bị của người khác mà không trả hoặc trả không đầy đủ chi phí cho việc sử dụng.

Theo quy định, nghiêm cấm việc sử dụng tiền, tài sản của nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để làm quà tặng không đúng qui định dưới mọi hình thức; nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nhận quà tặng, nhận thay người khác trong những trường hợp: cơ quan, đơn vị, cá nhân tặng quà có liên quan đến hoạt động công vụ do mình hoặc người mà mình nhận thay chịu trách nhiệm giải quyết (trước, trong và sau khi thực hiện công vụ) hoặc thuộc phạm vi quản lý; quà tặng của các cơ quan, đơn vị và cá nhân mà việc tặng quà đó không rõ mục đích, hoặc có mục đích liên quan đến các hành vi tham nhũng…

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân chỉ được sử dụng tiền, tài sản của nhà nước hoặc nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để làm quà tặng, (cũng như chỉ được nhận quà tặng) trong những trường hợp mà nhà nước đã qui định.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức chỉ được nhận quà tặng theo đúng qui định của pháp luật và phải ký xác nhận; phải kê khai thu nhập trong trường hợp pháp luật có yêu cầu. Đối với quà tặng không đúng chế độ tiêu chuẩn,đối tượng thì cán bộ, công chức, viên chức phải từ chối và giải thích rõ lý do với người tặng quà. Tuy nhiên, đối với quà tặng từ họ hàng, người thân trong gia đình mà những người đó không có mối quan hệ về lợi ích liên quan đến hoạt động công vụ của người được tặng quà và quà tặng từ những cơ quan, đơn vị, cá nhân không liên quan đến hoạt động công vụ của người được tặng quà thì không phải báo cáo. Trong trường hợp nhận được quà tặng không đúng qui định thì cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp và nộp lại quà tặng cho cơ quan, đơn vị mình trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng.

Về xử lý quà tặng, khi nhận được số quà tặng nộp lại, cơ quan đơn vị, thủ trưởng cơ quan đơn vị phải làm thủ tục nộp ngay vào ngân sách nhà nước đối với các quà tặng bằng tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc… Trường hợp quà tặng bằng hiện vật phải xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng do cơ quan, đơn vị, cá nhân tặng quà cung cấp (nếu có) hoặc giá trị của quà tặng tương tự như được bán trên thị trường. Trong trường hợp không xác định được giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì có thể đề nghị cơ quan chức năng thẩm định giá xác định. Tùy số lượng hiện vật được nộp lại, thủ trưởng cơ quan đơn vị quyết định việc tổ chức bán hiện vật công khai 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Đối với quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi sống và hiện vật khác khó bảo quản thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể để quyết định xử lý cho phù hợp. Nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để xem xét, quyết định xử lý.

Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2007.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40546969
Số người đang truy cập: 81