Tin chính trị

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La năm 2016
Fri, 03/06/2016 08:00 | GMT +7
Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong thực thi công vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức. Toàn tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống.

Năm 2016, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XIV, Nghị quyết đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, năm triển khai Luật Đầu tư công, do đó việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP tại các cấp, các ngành phải xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Tạo tiền đề và cơ sở phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Để đạt được các mục tiêu yêu cầu trên, việc THTK, CLP năm 2016 cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 là tạo bước đột phá quan trọng, góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Do đó tập trung thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về chống thất thoát, lãng phí trong sử dụng các nguồn lực, tài nguyên, khoáng sản góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2016 của tỉnh, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn phấn đấu đạt trên 11,5% so với năm 2015.

Triệt để tiết kiệm, trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, lồng ghép các chính sách để đảm bảo nguồn vốn thực hiện góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân. Chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo. Không tăng chi thường xuyên cho ngân sách các cấp, các đơn vị dự toán ngoài lương, phụ cấp lương, trừ trường hợp được giao thêm nhiệm vụ. Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn vay, đảm bảo dư nợ vay trong giới hạn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phù hợp với phương án trả nợ trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020.

Tập trung cao huy động nguồn lực để tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, trọng tâm là xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xã hội hoá một số lĩnh vực như: Văn hoá, giáo dục, y tế… nhằm giảm bớt khó khăn cho ngân sách, đồng thời tạo sự chuyển biến về nhận thức trong việc huy động các nguồn lực của các thành phần kinh tế, góp phần nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân, giải quyết cơ bản những vấn đề xã hội bức xúc.

Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, vị trí việc làm, từng bước nâng cao chất lượng nguồn lực, tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ, thực hiện bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện tốt công tác chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc rà soát điều chỉnh và tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, thăm dò khai thác khoảng sản đã được phê duyệt, góp phần nâng tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom 85%, tỷ lệ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 87,5%, tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh tại khu vực nông thôn 84%, sử dụng nước sạch khu vực đô thị 95%.

Xây dựng phương án và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công thành công ty cổ phần; rà soát, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ cho phù hợp, giảm mạnh chi ngân sách cho hoạt động thường xuyên cho khu vực này. Đẩy mạnh việc chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng.

Tiếp tục rà soát trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh các chính sách hỗ trợ từ ngân sách cho phù hợp; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn định mức, chế độ làm cơ sở cho thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40528683
Số người đang truy cập: 78