Tin chính trị

Ngành Y tế đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng
Wed, 14/12/2016 08:00 | GMT +7
Để phát huy những kết quả của công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong những năm qua, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa trong cán bộ công nhân viên trong toàn ngành về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, ngành y tế luôn trú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN.

Để đạt được kết quả cao trong công tác PCTN, tại Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2016 của Bộ Y tế đã nêu rõ các nội dung về công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN như sau:

Chú trọng tuyên truyền các nội dung về phòng, chống tham nhũng được nêu trong Văn kiệnĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đôn đốc việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, nhà nước về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra của ngành y tế đối với đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức y tế. Xử lý thật nghiêm, đúng người, đúng tội trong những vụ việc tham nhũng. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng và kết quả xử lý những vi phạm.

Tuyên truyền, phổ biến, học tập Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các hướng dẫn, các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Y tế và các giải pháp ngăn ngừa phòng, chống tham nhũng; tăng cường các hoạtđộng tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác thanh tra của thủ trưởng.

Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định về minh bạch tài sản và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tấm gương liêm chính, dũng cảm tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng của các tập thể, cá nhân trong ngành và nhân dân. Triển khai thực hiện "Quy định về cơ chế cung cấp thông tin và cơ chế chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng cho báo chí".

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49547635
Số người đang truy cập: 195