Tin chính trị

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đẩy mạnh thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
Tue, 10/05/2016 09:00 | GMT +7
Để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đúng quy định của pháp Luật và các quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngày 15/4/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 401/KH-SGDĐT về việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La năm 2016.

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La yêu cầu các đơn vị trong ngành giáo dục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, của UBND tỉnh và của Ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện, phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, quy định thời gian cụ thể, tăng cường kiểm tra đôn đốc, triển khai, tổ chức thực hiện; Có hình thức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động gây lãng phí, thất thoát kinh phí và tài sản trong cơ quan và nhà trường, xử lý nghiêm những hành vi lãng phí, thất thoát kinh phí và tài sản, làm cho mọi hoạt động trong cơ quan và nhà trường được minh bạch, nâng cao tính mô phạm, mẫu mực của nhà giáo.

Chỉ đạo và thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch, các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Các đơn vị kiện toàn Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện trong năm học, tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xác minh trong phát hiện xử lý lãng phí. Công bố công khai kết luận kết quả kiểm tra, thanh tra có liên quan đến lãng phí, tiêu cực của cán bộ giáo viên, nhân viên; báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tập trung vào các lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất, chương trình mục tiêu, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, sách thư viện; xử lý nghiêm khắc người đứng đầu cơ quan có hành vi lãng phí, làm thất thoát tài sản hoặc để đơn vị do mình quản lí có lãng phí tiêu cực; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hành vi lãng phí tiêu cực.

Phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hiệu trưởng nhà trường, thủ trưởng các đơn vị và các đoàn thể quần chúng ở đơn vị có trách nhiệm xem xét, giải quyết, làm rõ và trả lời kịp thời khi nhận được yêu cầu, đề nghị của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm khi có thông tin về lãng phí, liên quan đến trách nhiệm, lĩnh vực quản lý của mình.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49547654
Số người đang truy cập: 124