Tin chính trị

Kết quả thanh tra kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tỉnh Sơn La
Wed, 27/01/2016 10:00 | GMT +7
10 năm qua, các cấp, các ngành tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng để tổ chức thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa được triển khai tích cực, đồng bộ hơn; công tác thanh tra, kiếm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong thực hiện của các địa phương, đơn vị.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng cho biết, Thanh tra tỉnh, thanh tra các huyện, thành phố và các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai 419 cuộc thanh tra, 179 cuộc kiểm tra trách nhiệm đối với 1.484 lượt đơn vị trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 408 cuộc thanh tra và 169 cuộc kiểm tra đã có kết luận. Qua các cuộc thanh tra của Thanh tra tỉnh Sơn La đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm đối với 2 tập thể, 10 cá nhân vi phạm.

Diệp Hươg


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40643030
Số người đang truy cập: 74