Tin chính trị

Kết quả công tác xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng 10 năm qua
Wed, 20/01/2016 08:00 | GMT +7
Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được tỉnh Sơn La triển khai nghiêm túc.

Giai đoạn thứ nhất (từ 2006 đến năm 2011) UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 31/8/2009 về việc ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN giai đoạn thứ nhất trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra 34 nhiệm vụ, giao cho 11 cơ quan, đơn vị phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện gồm các nội dung: tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược và chính sách pháp luật về PCTN; kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện công tác PCTN; thực hiện đồng bộ các giải pháp, kế hoạch PCTN trong quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc…; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản các chế độ định mức tiêu chuẩn; công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác PCTN, tiêu cực…

Các cấp, các ngành, các địa phương tích cực chỉ đạo thực hiện các nội dung kế hoạch, kết quả đạt được trên một số mặt đó là: công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược và chính sách pháp luật về PCTN được đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN; ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chưc, đảng viên và người dân được nâng lên; các tổ chức, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị mình; công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực được tăng cường; việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của các cơ quan, đơn vị dần đi vào nề nếp, hiệu quả; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện…

Giai đoạn thứ hai (2012-2016), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ PCTN, lãng phí giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 10/4/2013, giao nhiệm vụ cho 16 cơ quan, đơn vị và UBND 12 huyện, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện, đồng thời ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 27/6/2013 về tuyên truyền PCTN, lãng phí 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Thực hiện kế hoạch các ngành chức năng, các địa phương đã tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng, thực hiện pháp luật; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và PCTN… Thực hiện việc xây dựng, triển khai các đề án, tham gia ý kiến vào các dự thảo luật, đề án… theo chỉ đạo của các Bộ, ngành trung ương kịp thời theo tiến độ của kế hoạch đề ra.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40503468
Số người đang truy cập: 67