Tin chính trị

Kết quả công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí quý I năm 2016
Mon, 02/05/2016 08:00 | GMT +7
Trong quý I/2016, tỉnh Sơn La đã tập trung triền khai công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: ban hành chỉ thị, quyết định thành lập ủy ban bầu cử; quy chế hoạt động của Ủy ban bầu cử và thành lập các Tiểu ban giúp việc của Ủy ban bầu cử; phổ biến, quán triệt quy chế bầu cử; kiểm tra tình hình chuẩn bị bầu cử… các huyện, thành phố thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 kịp thời, đúng quy trình, quy định.

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính năm 2016: quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; kế hoạch cải cách hành chính năm 2016; kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016… Thành lập, kiện toàn tổ chức phối hợp liên ngành, tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị, bổ nhiệm lại điều động đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đúng thời gian và thủ tục theo quy định. Ban hành quyết định giao biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2016. Quyết định giao cơ cấu ngạch công chức; mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016…

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân. Trong quý I, các lực lương thanh tra đã triển khai 49 cuộc thanh tra hành chính. Tổ chức triển khai 42 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 234 đơn vị, tổ chức và cá nhân. Tiếp nhận 489 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47808957
Số người đang truy cập: 352