Tin chính trị

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)
Mon, 15/08/2016 08:00 | GMT +7
Ngày 14/6/2016, Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 10) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Mục đích tổng kết nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị; làm rõ những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; từ đó kiến nghị, đề xuất những giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới.

Các nội dung trọng tâm cần tập trung tổng kết là kết quả thực hiện các chủ trương, giải pháp được nêu trong Nghị quyết, gồm: công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu; việc hoàn thiện và thực hiện cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ; việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới, nâng cao năng lực của cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo và cơ quan thường trực, tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng; hoạt động giám sát của nhân dân và cơ quan dân cử trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Việc tổng kết, đánh giá yêu cầu khách quan, đúng tình hình về tham nhũng, lãng phí và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3.

Đối với Bộ Tài chính, ngoài việc xây dựng Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 của Bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ phối hợp với Ban Nội chính Trung ương giúp Ban Chỉ đạo: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành xây dựng Báo cáo tổng kết và gửi Báo cáo theo Kế hoạch; Xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị nội dung, phục vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo đi khảo sát, nắm tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 tại một số cấp ủy, tổ chức Đảng; Tổng hợp, xây dựng các dự thảo: Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Tờ trình Bộ Chính trị, Kết luận của Bộ Chính trị.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41401042
Số người đang truy cập: 54