Tin chính trị

Huyện Vân Hồ đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
Wed, 03/02/2016 14:00 | GMT +7
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự giám sát của HĐND huyện. UBND huyện Vân Hồ đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

UBND huyện Vân Hồ đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế phối hợp, tạo sự thống nhất trong triển khai, thực hiện các công việc, ngăn ngừa hiệu quả các hành vi tham nhũng. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, như: các chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, thiết bị, phương tiện; các dự án đầu tư và mua sắm; niêm yết công khai quy trình, thủ tục thời gian tiếp nhận hồ sơ, mức thu phí; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; quản lý Nhà nước về các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường… Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công tác chuyên môn. Đồng thời, chấn chỉnh kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp dịch vụ công trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Năm 2015, các cấp, ngành của huyện đã tổ chức được 30 cuộc họp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho trên 3.000 lượt người tại 35 bản thuộc 10 xã. Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực tuyên tuyền vận động nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, tránh phiền hà, sách nhiễu nhân dân, góp phần tích cực vào việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tại trụ sở UBND huyện, UBND các xã và các cơ quan, đơn vị có mối quan hệ giao dịch trực tiếp với nhân dân duy trì thực hiện chế độ một cửa. Năm 2015, UBND huyện đã tiếp nhận 417 hồ sơ thuộc các lĩnh vực tài nguyên môi trường, tư pháp, hành chính, xây dựng...; đã giải quyết 405 hồ sơ.

Trong phòng, chống tham nhũng, huyện Vân Hồ tập trung quản lý, tăng cường kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra hành vi tham nhũng, như: quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý và chi tiêu ngân sách, mua sắm tài sản công; đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép kinh doanh…. Giao trách nhiệm cho các xã quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; tập trung vào việc kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác trái phép đá, sỏi… gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác thẩm định các quy hoạch sử dụng đất, các dự án đầu tư, các phương án bồi thường; đề xuất các khu vực để thu hồi, chuyển mục đích và tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất, tăng nguồn thu cho ngân sách. Để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, huyện Vân Hồ tăng cường công tác tiếp công dân, làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Năm qua, đã tiếp nhận 47 đơn đề nghị; không có đơn khiếu nại, tố cáo. Quá trình giải quyết đảm bảo đúng trình tự thủ tục, được nhân dân đồng tình, hạn chế tình trạng tái khiếu, tái tố. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, chủ động phát hiện hành vi tham nhũng, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thực hiện nghiêm minh theo quy định của pháp luật, tăng cường giáo dục, răn đe, phòng ngừa, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Năm 2015, đã tổ chức 11 cuộc thanh tra; qua đó kết luận, tổng số tiền sai phạm 74 triệu đồng về chi sai quy định phụ cấp lãnh đạo, chi sai chế độ cho bản đặc biệt khó khăn, thi công thiếu khối lượng; đã thu hồi, nộp ngân sách 58 triệu đồng, yêu cầu thi công bổ sung 15 triệu đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới huyện Vân Hồ tiếp tục triển khai các nội dung: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tới tất cả các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khoá XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; chỉ đạo các cấp các ngành, các xã triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Phòng chống tham nhũng; Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 15/4/2011 của Bộ chính trị; Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm quán triệt tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ về chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng…

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40547038
Số người đang truy cập: 91