Tin chính trị

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng
Mon, 18/01/2016 16:00 | GMT +7
Thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La đã thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng.

Ngày 18/11/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU về việc tiếp tục thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Kế hoạch 96-KH/TU ngày 28/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định, kế hoạch để triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng: Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 08/9/2010 về việc tập huấn, hướng dẫn một số nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về PCTN và thực thi công ước; Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020; Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 4/5/2012 về kế hoạch triển khai đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, công ước quốc tế về PCTN trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012-2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 27/6/2013 về tuyên truyền PCTN lãng phí giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 09/9/2013 về triển khai Chỉ thị 10CT/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014…

Các chủ trương của Trung ương, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh đã được các cấp, các ngành tỉnh Sơn La tổ chức triển khai quán triệt nghiêm túc đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40503458
Số người đang truy cập: 57