Tin chính trị

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Mon, 30/05/2016 08:00 | GMT +7
Nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển, ổn định đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách khác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La năm 2016. Ngày 24/03/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La năm 2016.

Nội dung triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực cụ thể như sau: tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với các đoàn thể tại địa phương tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Năm 2016, tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước để giảm chi thường xuyên tại các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và quyết định giao dự toán của UBND tỉnh. Các Cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định, thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản chi đảm bảo theo đúng dự toán được duyệt, chế độ, chính sách quy định; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí. Đẩy mạnh tiến độ giao tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường phân cấp và tăng cường tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính đảm bảo phù hợp với đặc điểm, quy mô của từng loại hình đơn vị và trình độ quản lý.

Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công; kế hoạch đầu tư công năm 2016; chuẩn bị kỹ các điều kiện triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020. Tăng cường các biện pháp quản lý và nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư; đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu các dự án đầu tư.

Thực hành tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công: Đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. UBND các huyện, thành phố rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương, khắc phục tình trạng đất bỏ hoang, sử dụng không đúng mục đích và có kế hoạch sử dụng đất hiệu quả đối với các diện tích đất chưa sử dụng, nhằm khai thác có hiệu quả nguồn thu từ quỹ đất.

Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Đổi mới cơ chế huy động và quản lý tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách từng bước theo mô hình tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động.

Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại các Công ty TNHH nhà nước một thành viên 100% vốn nhà nước và tiêu dùng cá nhân. Ban đổi mới doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh quá trình sắp xếp cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước theo đề án đã được phê duyệt.Các Công ty TNHH nhà nước một thành viên 100% vốn nhà nước thực hiện tiết kiệm triệt để năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; đăng ký và thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý.

Công ty điện lực triển khai tốt công tác chống lãng phí, thực hiện giảm tổn thất điện năng. Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, trong đó, chú trọng giảm điện năng tiêu thụ cho các hoạt động công cộng, đến từng khâu của sản xuất, giao chỉ tiêu thực hành tiết kiệm điện với từng bộ phận. Phấn đấu giảm tối thiểu 15% chi phí sử dụng điện so với thực hiện năm 2015 cả sản lượng tiêu thụ và giá trị thanh toán.

Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tinh giản 1,5% so với biên chế được giao. Quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41452475
Số người đang truy cập: 36