Phòng chống tham nhũng

Chỉ thị về tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật
Sun, 14/05/2017 18:00 | GMT +7
Ngày 27/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị Kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, để thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02 tháng 5 năm 2015 của Tỉnh uỷ Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị. Tham mưu thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân. Phân loại, xử lý đơn kịp thời, đúng quy định; giải quyết dứt điểm, có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Chỉ đạo cơ quan thanh tra cùng cấp thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế khuyết điểm qua Kết luận kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Sơn La của Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Chỉ đạo cơ quan thanh tra tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan, thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, trọng tâm là phấn đấu xử lý, thu hồi triệt để về kinh tế; thường xuyên đôn đốc việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân tương xứng với khuyết điểm, sai phạm; kịp thời báo cáo, đề nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân, người đứng đầu thực hiện không nghiêm kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo. Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

Thanh tra tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47809918
Số người đang truy cập: 83