Phòng chống tham nhũng

Bổ sung lĩnh vực nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017
Sun, 14/05/2017 18:00 | GMT +7
Ngày 01/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 600/UBND-NC về việc bổ sung lĩnh vực nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017.

Hai lĩnh vực trọng tâm tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 được ban hành theo Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 bao gồm: Quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong việc triển khai thi hành Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La; quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trong việc triển khai thi hành các quy định của pháp luật về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, tổ chức phối hợp chặt chẽ, triển khai thống nhất Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017.

Đối với nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (trong đó tập trung theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo trong tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn, khoa học, kỹ thuật, đất đai và lao động) : các sở Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La, UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và phạm vi được giao quản lý, tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo quy định tại chương II Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo điểm 1 mục B phần II Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 ban hành kèm Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 của UBND tỉnh.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47808977
Số người đang truy cập: 216