PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lần thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
Phòng chống tham nhũng | 24-11-2016
Ngày 24/11/2016, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lần thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;Thào A Só, Trưởng Ban Pháp chế...
Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) của Đảng về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí"
Phòng chống tham nhũng | 06-11-2015
Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) của Đảng về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí"
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Phòng chống tham nhũng | 04-12-2014
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là công việc khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ...
Mộc Châu thực hành tiết kiệm tại các bữa tiệc, mời cơm tiếp khách
Phòng chống tham nhũng | 10-10-2014
Ngày 8/4/2014, UBND huyện Mộc Châu đã ban hành công văn số 400/UBND-VHTT yêu cầu các đơn vị thực hiện nét đẹp văn hóa và thực hành tiết kiệm tại các bữa tiệc, mời cơm tiếp khách.
Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 14-11-2014
Ngày 10/11, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng chí Hoàng...
Sơn La phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh Sơn La
Phòng chống tham nhũng | 01-07-2014
Ngày 16/5/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1176/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn...
Sơn La đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 25-09-2014
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ cương, kỷ luật, liêm chính, ngày 11/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ký ban hành...
Mộc Châu thực hành tiết kiệm tại các bữa tiệc, mời cơm tiếp khách
Phòng chống tham nhũng | 10-10-2014
Ngày 8/4/2014, UBND huyện Mộc Châu đã ban hành công văn số 400/UBND-VHTT yêu cầu các đơn vị thực hiện nét đẹp văn hóa và thực hành tiết kiệm tại các bữa tiệc, mời cơm tiếp khách.
Thông tư Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 25-11-2014
Thanh tra Chính đã phủ ban hành Thông tư 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014, quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
Trưng bày ấn phẩm liên quan đến phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 25-11-2014
Đó là một trong ba hoạt động chính được Thanh tra Chính phủ tổ chức trong Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng năm nay (9/12).
Nhiều hoạt động được tổ chức nhân Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 25-11-2014
Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng năm nay sẽ được tổ chức đúng vào ngày 9-12 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.
Thông tư Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 25-11-2014
Thanh tra Chính đã phủ ban hành Thông tư 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014, quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Phòng chống tham nhũng | 25-11-2014
Ngày 17/11/2014 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La đã ban hành kế hoạch số 116-KH/TU về tiếp tục thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (Khoá...
Đẩy mạnh giảng dạy phòng, chống tham nhũng tại trường học
Phòng chống tham nhũng | 04-10-2016
Ngày 24/8/2016, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Công văn số số 4145/BGDĐT-TTr gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp về việc về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg...
Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh"
Phòng chống tham nhũng | 19-09-2016
Ngày 06/6/2016, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1426/QĐ-TTCP phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh" để thí điểm đánh giá Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) của UBND tỉnh, thành phố...
Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số
Phòng chống tham nhũng | 18-09-2016
Ngày 8/8/2016 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg về việc ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ...
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
Phòng chống tham nhũng | 18-09-2016
Ngày 8/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.
Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 15-08-2016
Ngày 06/5/2016, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
Phòng chống tham nhũng | 15-08-2016
Ngày 17/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 253/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ năm 2016.
Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)
Phòng chống tham nhũng | 15-08-2016
Ngày 14/6/2016, Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 10) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống...
Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La năm 2016
Phòng chống tham nhũng | 03-06-2016
Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong thực thi công vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức. Toàn tỉnh Sơn La...
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Phòng chống tham nhũng | 30-05-2016
Nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển, ổn định đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách...
Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2016
Phòng chống tham nhũng | 24-05-2016
Ngày18/5/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 358/STTTT-BCXB ngày 18/05/2016, yêu cầu các cơ quan báo chí và truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về pháp luật phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2016.
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đẩy mạnh thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
Phòng chống tham nhũng | 10-05-2016
Để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đúng quy định của pháp Luật và các quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người...
Kết quả công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí quý I năm 2016
Phòng chống tham nhũng | 11-04-2016
Trong quý I/2016, tỉnh Sơn La đã tập trung triền khai công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: ban hành chỉ thị, quyết định thành lập ủy ban bầu cử; quy chế hoạt động của Ủy ban...
Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 29-02-2016
Để thực hiện việc phòng ngừa tham nhũng thời gian qua tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 29-02-2016
Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-MTTW ngày 10/01/2006 và Thông tư số 17/TTr-MTTW ngày 21/4/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tham gia thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết...
Sơn La quan tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 22-02-2016
Thời gian qua công tác xây dựng thể chế về phòng, chống tham nhũng được tỉnh Sơn La tiếp tục được quan tâm thực hiện; các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật...
Kết quả thực hiện Chỉ thị về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo ở Sơn La Huyện Vân Hồ đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 03-02-2016
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự giám sát của HĐND huyện. UBND huyện Vân Hồ đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Kết quả thanh tra kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tỉnh Sơn La
Phòng chống tham nhũng | 27-01-2016
10 năm qua, các cấp, các ngành tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng để tổ chức thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng trên địa...
Hơn 200 cuộc khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong 10 năm qua
Phòng chống tham nhũng | 27-01-2016
10 năm qua Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã tăng cường giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
Sơn La đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần phòng ngừa tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 27-01-2016
Việc đẩy mạnh cải cách hành chính triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung, với mục tiêu cắt giảm thủ tục và thời gian giải quyết đã góp phần tích cực trong việc phòng ngừa tham nhũng.
Kết quả công tác xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng 10 năm qua
Phòng chống tham nhũng | 20-01-2016
Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được tỉnh Sơn La triển khai nghiêm túc.
Sơn La quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ chương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 19-01-2016
Qua 10 năm thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các...
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 18-01-2016
Thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La đã thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN)...
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị
Phòng chống tham nhũng | 13-01-2016
Ngày 11/01/2015, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ...
Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La: Triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị nghị quyết của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 13-01-2016
Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31/5/2013, theo Quyết định số 556-QĐ/TU của Tỉnh ủy Sơn La. Ban được thành lập trên cơ sở chuyển giao tổ chức, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham...
Thi viết “Gương sáng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng” trên báo chí
Phòng chống tham nhũng | 11-01-2016
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết "Gương sáng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng" trên báo chí.
Ban Nội Chính Tỉnh ủy: Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016
Phòng chống tham nhũng | 11-01-2016
Ngày 07/01/2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;...
Gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng
Phòng chống tham nhũng | 11-01-2016
Ngày 07/01/2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng (05/01/1966 – 05/01/2016). Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh,...
Quy định về Thu hồi tài sản tham nhũng tại Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 30-12-2015
Chế định thu hồi tài sản tham nhũng được quy định tại Chương V của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Các điều khoản này quy định về vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng và hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng.
Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 30-12-2015
Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 31/10/2003. Công ước là một điều ước quốc tế đa phương do các quốc gia và tổ chức quốc tế thỏa thuận xây dựng với mục tiêu là hình thành một khuôn khổ...
Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 30-12-2015
Nhằm xác định nội dung, lộ trình nội luật hóa các quy định của Công ước, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Công ước phù hợp...
Một số biện pháp tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Phòng chống tham nhũng | 04-12-2015
Mặc dù không đề cập trực tiếp trong bất kỳ điều khoản nào, nhưng qua các quy định khác nhau của Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11ban hành ngày 29/11/2015 và Luật số 27/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham...
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền
Phòng chống tham nhũng | 30-11-2015
Ngày 4/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Phòng chống tham nhũng | 26-11-2015
Nhằm tạo ra một chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng tổng thể, dài hạn, ngày 12/5/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về việc ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 24-11-2015
Ngày 13/3/2008 Liên bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống...
Thông tư số 31/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
Phòng chống tham nhũng | 21-11-2015
Ngày 11/11/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 31/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
Phòng chống tham nhũng | 21-11-2015
Ngày 31/12/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Hiển thị 1 - 50 of 170 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 4

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 27777618
Số người đang truy cập: 16