PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ
Phòng chống tham nhũng | 11-07-2018
Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; ngày 05/7/2018, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về thực hiện Nghị...
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Phòng chống tham nhũng | 13-12-2017
Ngày 29/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP, Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 25-07-2017
Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự...
Sở Nội vụ Sơn La thông báo về việc thi tuyển dụng công chức năm 2017
Tin văn hoá - xã hội | 16-05-2017
Ngày 08/5/2017, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Thông báo số 56/TB-SNV, thông báo thi tuyển dụng công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2017.
Chỉ thị về tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật
Phòng chống tham nhũng | 14-05-2017
Ngày 27/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị Kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố...
Bổ sung lĩnh vực nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017
Phòng chống tham nhũng | 14-05-2017
Ngày 01/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 600/UBND-NC về việc bổ sung lĩnh vực nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
Phòng chống tham nhũng | 24-04-2017
Ngày 13/4/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 684/KH - SVHTT&DL, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La năm 2017.
Tăng cường công tác thi hành án dân sự
Phòng chống tham nhũng | 17-04-2017
Ngày 1/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 597/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Sơn La ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 – 2020
Phòng chống tham nhũng | 14-04-2017
Ngày 5/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 – 2020.
Họp báo thông tin về công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I
Phòng chống tham nhũng | 14-04-2017
Ngày 12/4/2017, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Sơn La đã tổ chức Họp báo thông tin về công tác THADS, hành chính quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2017. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan...
Tăng cường công tác thi hành án dân sự
Phòng chống tham nhũng | 12-04-2017
Ngày 1/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 597/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
Phòng chống tham nhũng | 08-03-2017
Ngày 26/12/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 1634/KH-SGDĐT về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.
UBND huyện Mộc Châu ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2017
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Nhằm thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là trong sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, để tập trung ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư phát triển an sinh xã hội năm 2017. Ngày 19/12/2016, UBND huyện Mộc Châu ban hành...
Kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quý IV năm 2016
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 17/10/2016, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 389 về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Sơn La quý IV năm 2016.
Phù Yên tăng cường giải pháp quản lý thu thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu
Phòng chống tham nhũng | 26-12-2016
Nhằm tăng giải pháp quản lý thu thuế và phòng, chống tham nhũng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, ngày 28/11/2016, phòng văn hóa và tuyên truyền huyện Phù Yên ban hành kế hoạch số 51/KH-VHTT về tuyên truyền giải pháp quản lý thu thuế đối với...
Sơn La ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017
Phòng chống tham nhũng | 28-12-2016
Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017.
Trách nhiệm của ban thanh tra nhân dân trong phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 26-12-2016
Theo quy định tại Điều 21,22,23 của Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về trách nhiệm của ban thanh tra nhân dân trong phòng chống tham nhũng.
Thi viết “Gương sáng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng” trên báo chí
Tin chính trị | 11-01-2016
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết "Gương sáng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng" trên báo chí.
Kết quả công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí quý I năm 2016
Tin chính trị | 02-05-2016
Trong quý I/2016, tỉnh Sơn La đã tập trung triền khai công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: ban hành chỉ thị, quyết định thành lập ủy ban bầu cử; quy chế hoạt động của Ủy ban...
Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
Tin chính trị | 02-05-2016
Để thực hiện việc phòng ngừa tham nhũng thời gian qua tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 02-05-2016
Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-MTTW ngày 10/01/2006 và Thông tư số 17/TTr-MTTW ngày 21/4/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tham gia thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết...
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 26-12-2016
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng
Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 27/3/2007, Chính phủ ban hành nghị định số 47/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.
Chỉ thị về việc nghiêm cấm dùng quỹ công làm quà biếu và tiếp khách sai quy định
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 01/8/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/2006/CT - TTg về việc nghiêm cấm dùng quỹ công làm quà biếu và tiếp khách sai quy định.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 12/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 10/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.
Quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 08/9/2014, Chính phủ ban hành nghị định số 84/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 26/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg về việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.
Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Theo hướng dẫn của nghị định 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007, Các cơ quan Nhà nước cần phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) và các tổ chức thành viên cần phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về...
Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia phòng, chống tham nhũng thông qua Ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là thành viên
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm...
Vai trò, trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Để công tác phòng, chống tham nhũng đạt được hiệu quả tốt nhất thì công tác tuyên truyền của báo chí là rất quan trọng, tại nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ có vai trò và trách nhiệm của báo chí trong công tác phòng, chống...
Trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Theo quy định tại Điều 15, 16, 17, 18, Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng,...
Huyện Vân Hồ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 16-12-2016
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Vân Hồ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí góp phần củng cố lòng tin của nhân dân,...
Ngành Thanh tra tỉnh Sơn La làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh
Tin chính trị | 14-12-2016
Trong những năm qua, ngành Thanh tra Sơn La đã tập trung thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra các đơn vị tổ chức cá nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thanh tra kinh tế, xã hội, phòng chống tham nhũng, đôn đốc các cơ quan phòng ban,...
Ngành Y tế đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 14-12-2016
Để phát huy những kết quả của công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong những năm qua, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa trong cán bộ công nhân viên trong toàn ngành về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà...
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 14-12-2016
Nhằm đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực trạng tham nhũng và hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trên phạm vi cả nước kể từ khi có Luật PCTN năm 2005 đến nay. Ban Chỉ đạo tổng...
Tỉnh Sơn La đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 14-12-2016
Năm 2016, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng; các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm cụ thể hóa các...
Huyện Quỳnh Nhai làm tốt công tác phòng chống tham nhũng trong quý III năm 2016
Tin chính trị | 14-12-2016
Phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện Quỳnh Nhai đặc biệt quan tâm. Các giải pháp phòng ngừa được thực hiện tốt thời gian qua ở huyện đã góp phần hạn chế và ngăn chặn những...
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lần thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
Tin chính trị | 24-11-2016
Ngày 24/11/2016, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lần thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;Thào A Só, Trưởng Ban Pháp chế...
Đẩy mạnh giảng dạy phòng, chống tham nhũng tại trường học
Tin chính trị | 04-10-2016
Ngày 24/8/2016, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Công văn số số 4145/BGDĐT-TTr gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp về việc về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg...
Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh"
Tin chính trị | 19-09-2016
Ngày 06/6/2016, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1426/QĐ-TTCP phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh" để thí điểm đánh giá Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) của UBND tỉnh, thành phố...
Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số
Tin chính trị | 18-09-2016
Ngày 8/8/2016 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg về việc ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ...
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
Tin chính trị | 18-09-2016
Ngày 8/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.
Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 15-08-2016
Ngày 06/5/2016, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
Tin chính trị | 15-08-2016
Ngày 17/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 253/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ năm 2016.
Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)
Tin chính trị | 15-08-2016
Ngày 14/6/2016, Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa 10) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống...
Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La năm 2016
Tin chính trị | 03-06-2016
Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong thực thi công vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức. Toàn tỉnh Sơn La...
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tin chính trị | 30-05-2016
Nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển, ổn định đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách...
Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2016
Tin chính trị | 24-05-2016
Ngày18/5/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 358/STTTT-BCXB ngày 18/05/2016, yêu cầu các cơ quan báo chí và truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về pháp luật phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2016.
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đẩy mạnh thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
Tin chính trị | 10-05-2016
Để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đúng quy định của pháp Luật và các quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người...
Hiển thị 1 - 50 of 204 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 5

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51871617
Số người đang truy cập: 33