Tin văn hoá - xã hội

Hội nghị giao ban công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Mon, 25/06/2018 09:00 | GMT +7

Hội nghị giao ban công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Theo báo cáo của Ban Tiếp công dân của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tiếp 108 lượt với 488 công dân. Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung vào các vụ việc đề nghị giải quyết chế độ, chính sách khi Nhà nước thu hồi đất tại địa bàn các huyện, thành phố; giải quyết tranh chấp đất đai, về chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách người có công, hỗ trợ đền bù di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, tranh chấp địa giới hành chính. 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 151 đơn, trong đó 76 đơn đủ điều kiện xem xét, xử lý, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý 67 đơn, trả lại và hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét 09 đơn, còn lại tiến hành lưu theo luật định.

Trong thời gian qua UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; xem xét, ban hành văn bản quyết định giải quyết khiếu nại và xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành quan tâm và làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; coi đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân và xét thi đua hàng năm. Ban tiếp công dân cấp tỉnh, các huyện và thành phố đã tham mưu cho UBND các cấp thực hiện tốt công tác xử lý đơn thư; phối hợp tốt với thanh tra các cấp, thanh tra các sở, ban, ngành thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền.

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân thời gian tới tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường tập trung chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm tới những lĩnh vực nhạy cảm hay phát sinh khiếu nại, tố cao; tăng cường, chủ động, phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng và tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm những phản ánh, kiến nghị và khiếu nại, tố cáo của công dân theo lĩnh vực và thẩm quyền.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51870442
Số người đang truy cập: 44