Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017

Thông báo số 02/TB-BTC Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức ' Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Thông báo số 02/TB-BTC Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức ' Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'.
Quyết định số 01/QĐ-BTC Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức ' Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 01/QĐ-BTC Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức ' Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'.
Quyết định số 696/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban tổ chức ' Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'
Văn bản chỉ đạo | 11-04-2017
Quyết định số 696/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban tổ chức ' Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'.
Quyết định số 630/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức ' Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'
Văn bản chỉ đạo | 23-03-2017
Quyết định số 630/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức ' Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'.

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 31551040
Số người đang truy cập: 54