Hoạt động của DN

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh ngoại hối, vàng trên địa bàn tỉnh
Wed, 15/03/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 13/1/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 99/UBND-TH về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh ngoại hối, vàng trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt việc ổn định thị trường ngoại hối, vàng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục quản lý thị trường tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt thông tin về diễn biến thị trường ngoại hối, vàng trên địa bàn tỉnh; chủ động triển khai các biện pháp theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, vàng, đặc biệt là các hoạt động đầu cơ, thao túng, gây mất ổn định thị trường ngoại hối, vàng.

Trường hợp cần thiết phải thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng; giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng, định hướng thông tin dư luận nhằm góp phần ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố căn cứ chỉ đạo của tỉnh và Kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, phối hợp phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44288253
Số người đang truy cập: 61