Hoạt động của DN

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017
Mon, 24/04/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 20/1/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017.

Mục đích thực hiện kế hoạch nhằm: tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức pháp lý, thiết lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật của doanh nghiệp.

Nội dung thực hiện bao gồm:

Trong quý II/2017 Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị, doanh nghiệp có liên quan xây dựng kế hoạch, mẫu phiếu điều tra, khảo sát thực tế nắm bắt nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp với nội dung sát thực, đảm bảo kết quả phản ánh chính xác nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2017, tiến hành lập, vận hành chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp với các nội dung: cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và UBND cấp tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để doanh nghiệp truy cập, sử dụng miễn phí; cập nhật các kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp bằng các hình thức được quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP; cập nhật thông tin về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của trung ương để kịp thời phổ biến cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành xây dựng, biên soạn các tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động doanh nghiệp…

Chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp: tổ chức các lớp bồi dưỡng về kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp tập trung các nội dung như đăng ký thuế, pháp luật về đất đai; các sở, ban, ngành tổ chức phổ biến, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Các sở, ngành căn cứ theo phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp (trừ yêu cầu giải đáp trường hợp cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) thực hiện giải đáp pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp bằng các hình thức: bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, xử lý đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền quản lý, tham mưu đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47495085
Số người đang truy cập: 72