Điều kiện tự nhiên

Tài nguyên đất đai
Wed, 02/05/2012 11:09 | GMT +7
Sơn La có diện tích tự nhiên đứng thứ 5/64 tỉnh, thành phố. Trong đó, diện tích đất đang sử dụng chiếm 39,08%. Đất đai màu mỡ, tầng canh tác dày với nhiều loại thổ nhưỡng cho phép phát triển nhiều loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Diện tích đất chưa sử dụng và sông suối chiếm 60,92. Quỹ đất nông nghiệp rất hạn chế, diện tích bình quân đạt 0,2 ha/người.

Quỹ đất để phát triển cây công nghiệp dài ngày như cà phê, chè, cây ăn quả có diện tích 23.520. Quỹ đất để phát triển đồng cỏ phục vụ chăn nuôi có diện tích 1.167 ha.

Số liệu thống kê đất đai (2009):  

          Tổng diện tích :  1.417.444 ha

          - Đất nông nghiệp:                                     823.216 ha

                   - Đất sản xuất nông nghiệp        :         247.684 ha

                   - Đất lâm nghiệp có rừng           :         572.859 ha

                   - Đất nuôi trồng thuỷ sản           :         2.589 ha

                   - Đất nông nghiệp khác             :         84 ha

          - Đất phi nông nghiệp:                               48.233 ha

                   - Đất ở                                     :         6.954 ha

                   - Đất chuyên dùng                    :         17.688 ha

                   - Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng:   20.747 ha

                   - Đất phi nông nghiệp khác        :         2.844 ha

          - Đất chưa sử dụng:                                   702.740 ha

                             . Đất bằng                        :                 

                             . Đất đồi núi                    :         490.968 ha

                             . Núi đá không có rừng cây :     55.027 ha


DANH MỤC THÔNG TIN