Cơ sở hạ tầng

Y tế
Wed, 02/05/2012 12:05 | GMT +7
Số cơ sở y tế năm 2010

Địa phương

Tổng số

Bệnh viện

Phòng khám khu vực

Trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp

Cả tỉnh

248

16

18

206

Thành phố Sơn La

23

3

 

12

Quỳnh Nhai

16

1

2

13

Thuận Châu

31

1

1

29

Mường La

18

1

1

16

Bắc Yên

18

1

1

16

Phù Yên

32

1

4

27

Mộc Châu

33

2

2

29

Yên Châu

17

1

1

15

Mai Sơn

28

2

4

22

Sông Mã

23

2

2

19

 Số giường bệnh năm 2010

Địa phương

Tổng số

Bệnh viện

Phòng khám khu vực

Trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp

Cả tỉnh

3025

1675

265

1005

Thành phố Sơn La

690

550

 

60

Quỳnh Nhai

165

70

30

65

Thuận Châu

265

100

20

145

Mường La

160

70

10

80

Bắc Yên

150

60

20

70

Phù Yên

305

120

50

135

Mộc Châu

365

200

30

135

Yên Châu

155

60

20

75

Mai Sơn

385

225

55

105

Sông Mã

275

150

30

95

Sốp Cộp

110

70

 

40

 Số cán bộ ngành y năm 2010

Địa phương

Tổng số

Bệnh viện

Phòng khám khu vực

Trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp

Cả tỉnh

3025

1675

265

1005

Thành phố Sơn La

690

550

 

60

Quỳnh Nhai

165

70

30

65

Thuận Châu

265

100

20

145

Mường La

160

70

10

80

Bắc Yên

150

60

20

70

Phù Yên

305

120

50

135

Mộc Châu

365

200

30

135

Yên Châu

155

60

20

75

Mai Sơn

385

225

55

105

Sông Mã

275

150

30

95

Sốp Cộp

110

70

 

40


DANH MỤC THÔNG TIN