Cơ sở hạ tầng

Giáo dục
Wed, 02/05/2012 12:40 | GMT +7
Tổng hợp số liệu giáo dục mẫu giáo, phổ thông năm 2010

Loại hình

Mẫu giáo

Tiểu học

Trung học
 cơ sở

Trung học phổ thông

Số trường

Công lập

222

268

224

29

Ngoài công lập

5

 

 

 

Số lớp học

Công lập

2745

6405

2514

691

Ngoài công lập

17

 

 

 

Số phòng học

Công lập

2394

5865

2686

728

Ngoài công lập

23

 

 

 

 Tổng hợp số liệu giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học năm 2010 

Loại hình

Hệ trung cấp
chuyên nghiệp

Hệ cao đẳng

Hệ đại học

Số trường

Công lập

3

2

1

Số giáo viên

Công lập

158

339

277

Trình độ trên đại học

16

111

181

Đại học, cao đẳng

110

222

96

Trình độ khác

32

6

 

Số học sinh, sinh viên

Công lập

2750

7859

12532

Đào tạo dài hạn

2382

5916

8035

Đào tạo hệ khác

268

1943

4497

Số học sinh, sinh
 viên tốt nghiệp

Công lập

1587

2278

2021

Đào tạo dài hạn

1219

1391

1519

Đào tạo hệ khác

368

887

502

 


DANH MỤC THÔNG TIN