Cải cách hành chính

UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2017
Tue, 07/02/2017 09:00 | GMT +7
Ngày 19/01/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2017.

Kế hoạch nhằm xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị của tỉnh để thực hiện tốt 6 tiêu chí lớn của chỉ số PAPI: Tham gia của người dân cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; hướng tới phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, của các cơ quan đơn vị đối với hoạt động của bộ máy chính quyền trong việc phục vụ nhân dân để cải thiện chỉ số PAPI. Phấn đấu năm 2017 các chỉ số nội dung của PAPI được xếp trong nhóm có điểm trung bình cao so với các tỉnh trong cả nước.

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI năm 2017 phải thực hiện đồng bộ với Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh và gắn với nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền phải phân tích làm rõ từng nhiệm vụ, nội dung từng tiêu chí chưa bền vững để có giải pháp phù hợp, thiết thực. Phải coi nhiệm vụ nâng cao chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì liên tục của các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố.

Kế hoạch nêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tiêu chí. Trong đó nội dung "Công khai, minh bạch" có 4 nhiệm vụ giải pháp là: Thực hiện đúng quy định của nhà nước về điều tra, rà soát, bình xét và công nhận hộ nghèo năm 2017 ngay tại cơ sở. Xem xét xử lý trách nhiệm những người thống kê, điều tra lập danh sách những trường hợp không phải hộ nghèo vào danh sách hộ nghèo. Niêm yết công khai, đầy đủ danh sách hộ nghèo của xã, bản, tiểu khu, tổ dân phố tại nhà văn hóa hóa bản, tiểu khu, tổ dân phố, tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Niêm yết công khai, đầy đủ các khoản thu, chi, sử dụng ngân sách cấp xã tại nhà văn hóa bản, tiểu khu, tổ dân phố, tại trụ sở UBND cấp xã theo đúng quy định của pháp luật. Hình thức công khai phải phù hợp, thuận tiện, đồng thời thông báo cho nhân dân biết nơi niêm yết công khai để người dân biết và giám sát. Xem xét, xử lý đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm quy định về quản lý tài chính, tài sản công.

Niêm yết công khai, công bố đầy đủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và khung giá đất trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, cửa Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và tại trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa bản, tiểu khu, tổ dân phố. Kịp thời cập nhật, công khai khi có sự điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc khung giá đất. Thông báo cụ thể về mục đích sử dụng đất, mức giá đền bù khi thu hồi đất; công khai kế hoạch đầu tư của các dự án trên địa bàn và kết quả xử lý các vụ việc qua giám sát ở khu dân cư. Dự thảo về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương công khai cho dân biết và tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại nơi có đất.

Kế hoạch của UBND tỉnh cũng phân công cụ thể nhiệm vụ các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482237
Số người đang truy cập: 67