Cải cách hành chính

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018
Wed, 26/09/2018 10:00 | GMT +7
Căn cứ Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 27 ngày 8 tháng 2018 của UBND tỉnh Sơn La. Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 169/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là đo lường sự hài lòng quy mô cấp tỉnh) nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

UBND tỉnh yêu cầu chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính nhà nước (tên tiếng Anh viết tắt là SIPAS) được xác định bảo đảm phản ánh khách quan, trung thực kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về sự phục vụ của Cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công cụ thể; việc triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng quy mô cấp tỉnh năm 2018 đảm bảo tuân thủ kế hoạch, phương pháp, nguồn lực được phân bổ và đạt mục tiêu đề ra; việc xác định Chỉ số SIPAS bảo đảm khoa học, độ tin cậy cao, với chi phí thấp, phù hợp với năng lực của cán bộ, công chức; thông qua Chỉ số SIPAS và các thông tin thu được là căn cứ đề ra giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính; kết quả đo lường sự hài lòng phải được công bố kịp thời, rộng rãi.

Đối tượng điều tra xã hội học là người dân, người đại diện cho tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công tại 17 sở, ban, ngành; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 12 UBND cấp huyện trong khoảng thời gian tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/8/2018; không thực hiện điều tra đối với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ (cơ quan không cung ứng dịch vụ hành chính công).

Phạm vi là đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Với quy mô điều tra gồm 3 cấp, tổng số 1.500 phiếu.

Kế hoạch đưa ra nội dung điều tra xã hội học gồm: Chọn mẫu điều tra xã hội học; Phiếu điều tra xã hội học; Phương thức điều tra xã hội học và xử lý phiếu điều tra xã hội học; Thời gian thực hiện; Kinh phí thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng quy mô cấp tỉnh; Hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố lập danh sách tất cả người dân, người đại diện tổ chức thuộc đối tượng điều tra xã hội học; Chọn mẫu điều tra xã hội học; xây dựng Phiếu điều tra xã hội học; cung cấp đầu mối liên lạc, thông tin về quá trình và kết quả chọn mẫu điều tra xã hội học để Bưu điện tỉnh triển khai phát, thu phiếu điều tra xã hội học; đồng thời để Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh giám sát; Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, Hội Cựu chiến binh tỉnh giám sát việc nhập dữ liệu, tổng hợp phân tích dữ liệu điều tra xã hội học; thông tin, tuyên truyền về việc triển khai đo lường sự hài lòng và kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Ke hoach so 169/KH-UBND.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51911117
Số người đang truy cập: 51