Tin tức trong tỉnh

Trung tâm Hành chính công tiếp nhận 132 hồ sơ trong tháng 4
Mon, 14/05/2018 13:00 | GMT +7
Trong tháng 4, Trung tâm Hành chính công huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của huyện năm 2018 và thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công.

Trong tháng, Trung tâm đã tiếp nhận 116 hồ sơ qua phần mềm một cửa (kỳ trước chuyển sang 22 hồ sơ; trong kỳ 94 hồ sơ), trong đó: Hồ sơ đang giải quyết 32 hồ sơ (chưa đến hạn 31 hồ sơ, quá hạn 01 hồ sơ); Hồ sơ đã giải quyết 83 hồ sơ (sớm hạn 80 hồ sơ, đúng hạn 02 hồ sơ, quá hạn 01 hồ sơ); Hủy hồ sơ: 01 (từ chối 01 hồ sơ) và 01 hồ sơ chờ trả kết quả. Tỷ lệ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 98,80%. Tiếp nhận 16 hồ sơ không qua phần mềm một cửa, trong đó: 08 hồ sơ lĩnh vực Nội vụ (03 hồ sơ đã giải quyết xong, 05 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết); 07 hồ sơ lĩnh vực Xây dựng (trong đó: 03 HS đã giải quyết xong, 04 HS đang trong thời gian giải quyết); và 01 hồ sơ lĩnh vực Công an (đã giải quyết xong).

Bộ phận một cửa UBND huyện giải quyết thủ tục cải cách hành chính cho các tổ chức, cá nhân

Trong tháng 5, Trung tâm Hành chính công huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện phối hợp với các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện Sốp Cộp về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Sốp Cộp năm 2018 và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện Sốp Cộp về việc kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Sốp Cộp năm 2018; Tiếp tục xây dựng và đưa một số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện theo các kế hoạch của UBND tỉnh, thực hiện nghiêm túc quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định, nâng cao ý thức tự học tự bồi dưỡng và đề xuất tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Thanh Vân (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44418788
Số người đang truy cập: 107