Cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện một số giải pháp để tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh
Mon, 18/06/2018 16:00 | GMT +7
Thực hiện Thông báo kết luận số 1130-TB/TU ngày 07/5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX); qua kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 xếp thứ 19/63 tỉnh, thành, tăng 14 bậc so với năm 2016; đứng thứ 3/14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, đạt 81,25 điểm, tăng 7,63 điểm so với năm 2016; trong đó có 02 chỉ số: xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh và chỉ số xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xếp vị trí số 01/63 tỉnh, thành.

Ngày 15/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1943/UBND-NC về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp để tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục quán triệt về vị trí của CCHC trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong CCHC và việc xác định Chỉ số CCHC hàng năm đối với sự phát triển bền vững của tỉnh; trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện những nội dung của Chương trình tổng thể cải CCHC nhà nước của Chính phủ, của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tiếp tục phát huy kết quả năm 2017, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả CCHC năm 2018; tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC; rút ngắn thời gian giải quyết tối thiểu 10% đối với thủ tục hành chính các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: Đất đai, quy hoạch, cấp giấy phép đầu tư, kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng... Các sở, ban, ngành rà soát, thống kê, lập Danh mục TTHC và quy trình giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND cấp xã; thực hiện công bố, công khai và cập nhật kịp thời TTHC đầy đủ, đúng quy định trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, của cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa, cấp huyện, cấp xã. Thực hiện nghiêm túc các quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp đúng thời gian quy định và giảm chi phí. Nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. UBND các huyện, thành phố đổi mới quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC tạị Bộ phận Một cửa, thực hiện liên thông TTHC từ cấp huyện đến cấp tỉnh; các sở, ban, ngành chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, làm rõ một số cơ chế, chính sách và những trọng tâm phát triển kinh tế; việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của các ban, ngành và cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018; công bố, cập nhật đầy đủ, kịp thời TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia; đôn đốc việc công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, trên Cổng/Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương đầy đủ, đúng quy định.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Cong van so 1943/UBND-NC.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47495373
Số người đang truy cập: 30