Tin văn hoá - xã hội

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg và quyết định số 08/QĐ-TTg
Wed, 01/03/2017 16:00 | GMT +7
Ngày 13/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 424/UBND-NC về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg và Quyết định số 08/QĐ-TTg.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung: tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo phạm vi quản lý hoặc thực hiện để đề xuất cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp, đảm bảo cắt giảm tối thiểu 10%/năm; tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, niêm yết và cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; đối thoại định kỳ với nhân dân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục thuộc phạm vi chức năng và thẩm quyền quản lý để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh.

Đối với các sở, ban, ngành định kỳ 6 tháng/lần phối hợp với Cổng thông tin điện tử của tỉnh tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, triệt để phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát các thủ tục tại cơ quan, đơn vị. Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện có hiệu quả việc thẩm định thủ tục hành chính trong dự thảo, văn bản quy phạm pháp luật để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung niêm yết, công khai thủ tục hành chính, và giải quyết dung quy định. UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung trên./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41406587
Số người đang truy cập: 75