Cải cách hành chính

Sơn La nỗ lực nâng cao chất lượng Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh
Mon, 13/08/2018 16:00 | GMT +7
Năm 2017, chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Sơn La (PAPI) đạt 35,63 điểm tăng 0,08 điểm so với năm trước. Trong đó có 05 chỉ số nội dung đạt trên 5 điểm, chỉ số Trách nhiệm giải trình tiến bộ. Điều này đồng nghĩa với việc đánh giá của người dân về hiệu quả quản trị và hành chính công ở địa phương đã có bước chuyển biến tích cực.

Đổi mới, nâng cao chất lượng quản trị, hành chính công

Chỉ số PAPI được khảo sát qua ý kiến của người dân, là tấm gương phản chiếu hiệu quả của bộ máy công quyền trong quản trị và hành chính công, ở những lĩnh vực người dân quan tâm và tương tác thường xuyên nhất với chính quyền địa phương. PAPI góp phần tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các ngành, các cấp nâng cao hiệu quả quản trị công, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công. Chỉ số PAPI được khảo sát trực tiếp từ người dân, đánh giá qua 6 chỉ số chính, 22 chỉ số nội dung thành phần, 92 chỉ tiêu và nhiều câu hỏi về các vấn đề chính sách của Việt Nam. 6 chỉ số nội dung chính bao gồm: Tham gia của người dân; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công.

Đổi mới công tác cải cách hành chính

Năm 2017, chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Sơn La đạt 35,63 điểm tăng 0,08 điểm so với năm trước. Trong đó có 05 chỉ số nội dung đạt trên 5 điểm, chỉ số Trách nhiệm giải trình tiến bộ. Chỉ số PAPI năm 2017 tỉnh Sơn La là kết quả sự nỗ lực cố gắng lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về đổi mới công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị, hành chính công. Đặc biệt là hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đổi mới quản lý, điều hành để nâng cao chất lượng cải cách hành chính và quản trị công, được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhất là đổi mới trong thực hiện tham gia của người dân tại cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch, đổi mới thủ tục hành chính công. Thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh và 12 Trung tâm hành chính công huyện, thành phố. Kết quả đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về cải cách hành chính công, nâng cao nâng lực cạnh tranh, chỉ số chất lượng Quản trị hành chính công, góp phần vào tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 9,59%, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 14.500 tỷ, số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới tăng 30%. Chỉ số PAPI là tiêu chí phản ánh hiệu quả của Bộ máy công quyền trong quản trị và hành chính công ở những lĩnh vực người dân quan tâm. Do người dân đánh giá, nhận xét. Có ý nghĩa quan trọng để rút kinh nghiệm đề ra các giải pháp nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công. Bên cạnh kết quả đã đạt được, cần hết sức lưu ý một số chỉ số thành phần giảm nhẹ so năm 2016: Để có giải pháp hiệu quả về tổ chức bộ máy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nâng cao chỉ số PAPI năm 2018.

Giải pháp thực hiện

Để cải thiện chỉ số PAPI một cách bền vững, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Rút ngắn thời gian giải quyết từ 30% lên 50% đối với thủ tục hành chính các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở thuộc lĩnh vực: Đất đai, quy hoạch, cấp giấy phép đầu tư, kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng... Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã, phường, thị trấn. Hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ 10% hiện nay lên 50% loại thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện liên thông Trung tâm hành chính công cấp tỉnh (12/2018). Triển khai thực hiện thí điểm liên thông giải quyết TTHC từ cấp xã đến cấp huyện, phấn đấu năm 2018 đạt trên 30%. Nâng cao chất lượng dịch vụ công. Thực hiện tốt công tác công khai minh bạch và quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số lĩnh vực như Đầu tư, cấp phép, đất đai, xây dựng: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND các huyện, thành phố công khai đầy đủ, kịp thời cho người dân biết và có sự tham gia ý kiến của người dân về các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá đất, các chương trình, dự án; chủ trương, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng... bằng nhiều hình thức đa dạng thích hợp để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin…

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49556692
Số người đang truy cập: 71