Tin tức trong tỉnh

Sắp xếp, kiện toàn các Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh
Fri, 05/10/2018 15:00 | GMT +7
Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

UBND tỉnh đã chủ động rà soát, sắp xếp các ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập. Đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành do chủ tịch UBND các huyện, thành phố thành lập, giải thể các ban chỉ đạo hoạt động không hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ chồng chéo.

Kết quả rà soát năm 2017, cấp tỉnh có 84 Ban Chỉ đạo đang hoạt động, đến tháng 5/2018 kiện toàn, sắp xếp còn 34 Ban Chỉ đạo và đến nay còn 09 Ban Chỉ đạo. UBND tỉnh chỉ duy trì các Ban Chỉ đạo để giải quyết những công việc liên quan đến đối ngoại, quốc phòng, an ninh, huy động nguồn lực lớn, các công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh, những vấn đề quan trọng có tính liên ngành liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, cấp huyện mà trong quá trình phối hợp xử lý còn có những ý kiến khác nhau; khi xảy ra những vấn đề đột xuất, các sự cố nghiêm trọng như thiên tai, dịch bệnh, tai nạn vượt quá khả năng giải quyết của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tập trung giải quyết trong thời gian nhất định. Việc giải thể các Ban Chỉ đạo vừa nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, vừa đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tham mưu, triển khai nhiệm vụ.

Nguyễn Thị Phượng (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51911267
Số người đang truy cập: 50