Cải cách hành chính

Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016
Fri, 04/11/2016 13:00 | GMT +7
Nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật xử lý vi phạm hành chính, ngay từ đầu năm 2016 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành các Quyết định, Nghị quyết giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và đã đạt kết quả tích cực.

UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quán triệt thực hiện chương trình phổ biến pháp luật đối với Luật xử lý vi phạm hành chính và đã được thực hiện nghiêm túc, thông qua các kỳ họp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, hình thức tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, tuyên truyền thông qua ngày pháp luật, các buổi trợ giúp pháp lý, các buổi biểu diễn văn nghệ, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các phiên tòa xét xử lưu động tại cơ sở… cụ thể: đã có 182 tin bài nội dung phổ biến chính sách pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn hướng dẫn thi hành luật được đăng tải, phát sóng; tổ chức 85 hội nghị với 5.766 đại biểu tham dự; thực hiện 605 cuộc tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được cơ quan nhà nước cấp trên ban hành có lòng ghép về Luật xử lý vi phạm hành chính với 40 nghìn lượt nghe; phát hành 7.230 tài liệu tuyên truyền về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành 02 quyết định kiểm tra liên nghành để kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm tại 03 huyện, giao lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao. Các sở, ngành căn cứ chức năng, quyền hạn của mình chủ động ban hành Kế hoạch, Quyết định thanh tra, kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của cấp trên hoặc đột xuất trên các lĩnh vực như: giáo dục, thương mại, gaio thông đường bộ, thông tin truyền thông, xây dựng… Đối với các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các huyện và thủ trưởng các ngành chức năng đã ban hành các Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các xã và các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và đề nghị các cơ quan, đơn vị và các cá nhân được kiểm tra khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính, từ đó giúp công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm minh, chặt chẽ, kịp thời và triệt để hơn.

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được quan tâm; các điều kiện khác đảm bảo thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính như kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật được đảm bảo. Theo đúng quy định, 06 tháng, 1 năm các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện báo cáo, thống kê kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nghiêm túc, đầy đủ.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482222
Số người đang truy cập: 52