Cải cách hành chính

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Mon, 01/10/2018 09:00 | GMT +7
Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, đầy đủ, nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xác định cụ thể nội dung công việc phải làm, thời gian thực hiện, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Nội dung Kế hoạch gồm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phố biến nội dung, nhiệm vụ của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và nội dung Kế hoạch này đến công chức, viên chức, cán bộ trong các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở, nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp để cán bộ, công chức, cá nhân, nhăm dân nắm được và phối hợp thực hiện; quán triệt, phổ biến kịp thời nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành về thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP cả Chính phủ; kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh (gồm Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã) theo đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; tiếp tục rà soát, lập danh mục thủ tục hành chính đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận một cửa; danh mục thủ tục hành chính không đưa ra Bộ phận một cửa; Nhóm thủ tục hành chính liên thông ngang cấp; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4; Nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp này nhưng phân cấp cho cấp dưới tiếp nhận, giải quyết; Danh mục 20% số TTHC/tổng số TTHC của mỗi sở, ngành được thực hiện tại chỗ (Khi có hướng dẫn); tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan có thẩm quyền ban hành hành khi có hiệu lực. Chủ động thực hiện việc phân công nhiệm vụ, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và nội dung Kế hoạch này đến các đối tượng do sở, ngành mình quản lý với các hình thức phù hợp.

Giao Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh (gồm Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã) theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; hướng dẫn về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa. Đồng thời thực hiện rà soát, bổ sung các nội dung thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP để ban hành bộ tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm đối với các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đảm bảo tính thiết thực trong công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC.

Thời gian thực hiện trong quý IV/2018 đối với những nội dung Nghị định 61/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể, chi tiết; trong năm 2019 và những năm tiếp theo thực hiện theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51910686
Số người đang truy cập: 89