Cải cách hành chính

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính
Tue, 31/07/2018 10:00 | GMT +7
Thực hiện Kết luận số 1130-TB/TU ngày 07/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Ngày 30/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2554/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên đôn đốc việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh Sơn La; triển khai hệ thống thư điện tử tỉnh tới các đơn vị sự nghiệp, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đảm bảo lưu trữ, hoạt động hệ thống; tích hợp chữ ký số vào hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Sơn La; nghiên cứu lựa chọn, đề xuất xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh; đôn đốc sử dụng chữ ký số đối với toàn bộ các văn bản điện tử (trừ các văn bản bắt buộc phải ký trực tiếp vào văn bản) trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; nghiên cứu, đề xuất xây dựng đề án tổng thể về kiến trúc đô thị thông minh tại tỉnh Sơn La theo đúng hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018; nghiên cứu, đề xuất xin ý kiến cấp có thẩm quyền về giải pháp kết nối liên thông gửi nhận văn bản và giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan Đảng với cơ quan hành chính nhà nước.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, thường xuyên cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử, đặc biệt là thủ tục hành chính để thuận lợi cho cán bộ, công chức và nhân dân tra cứu thông tin; tăng cường sử dụng thư điện tử trong gửi, nhận văn bản, tài liệu, trao đổi công việc với các cơ quan, tổ chức đúng mục đích, có hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện việc thông báo và sử dụng hòm thư điện tử công vụ để thay thế toàn bộ các hòm thư có nguồn gốc nước ngoài trong thực hiện các giao dịch, tiếp nhận, trao đổi thông tin, tài liệu trong các cơ quan nhà nước và giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức và cá nhân; đẩy mạnh sử dụng chữ ký số đối với các văn bản điện tử được phép gửi nhận hoàn toàn dưới dạng điện tử; triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị theo đúng kế hoạch UBND tỉnh.

Chi tiết văn bản xem tại đây: /Cong van so 2554/UBND-KGVX.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51911734
Số người đang truy cập: 36